Ceník

Domov pro seniory Vrchlabí – Odlehčovací služba

Směrnice pro stanovení výše úhrad  za  stravu, ubytování a péči, odhlašování pobytu seniora mimo domov

Výše úhrad je zpracována dle zákona č.108/2006 Sb., § 44, o sociálních službách, v platném znění.

Ceny za ubytování a stravování byly stanoveny s ohledem na výši důchodů uživatelů takto:

A     Ceník služeb platný od 1. 2. 2020:   

                                                       ubytování                      celodenní strava             

budova A vila

jednolůžkový pokoj                       205,– Kč/den                             163,– Kč/den

dvoulůžkový pokoj                        205,– Kč/den                             163,– Kč/den

Při poskytnutí diabetické stravy se denně stravné navyšuje o 5,- Kč, měsíčně je úhrada celkem navýšena o 150,- Kč.

B     Odhlašování pobytu

V případě pobytu mimo domov pro odlehčovací službu (krátkodobý pobyt v domácí péči) má klient nárok na vrácení zaplacené úhrady za stravu (hodnota potravin). Náklady za ubytování a režijní náklady na stravu se nevrací. Vratka je poskytována pouze po dobu smluveného pobytu v zařízení.

Při pobytu v zařízení nelze odhlásit jednotlivou stravu, pokud klient neodchází na dovolenou nebo do zdravotnického zařízení. Pokud klient předem oznámí záměr neodebrat jednotlivou stravu (např. oběd) z důvodu jeho nepřítomnosti, dostane potravinový balíček v hodnotě neodebrané stravy (např. v hodnotě oběda). Výjimku tvoří odhlášení jednotlivých jídel na Štědrý den z důvodu krátkodobého pobytu mimo domov. V tomto případě nedostane klient potravinový balíček, ale vratku v plné výši hodnoty potravin.

Při odebírání stravy si může klient vybrat z jednoho druhu hlavního jídla, u sladkých jídel je možnost výběru ze dvou druhů.

Pokud klient s touto volbou nesouhlasí, sociální pracovník nabídne možnost odebírat hlavní jídlo (oběd) od externího dodavatele, u kterého si lze vybrat z více druhů jídel (školní jídelny, restaurace). Pokud klient zvolí tuto možnost, je mu ponížena stravovací jednotka o položku oběda a způsob úhrady odebraných obědů od externího dodavatele je proveden dle dohody s klientem, eventuelně s jeho opatrovníkem nebo zástupcem.

Nárok na vrácení úhrady za stravu vznikne jen při předem oznámeném pobytu mimo domov staniční sestře nebo sestře konající službu:

nejméně 24 hodin předem, před víkendem 48 hodin předem.

Při předem oznámeném pobytu mimo domov se poskytuje za každý celý kalendářní den za stravu vratka takto:

diabetická strava –   hodnota potravin  88,–  Kč/za den

normální strava   –   hodnota potravin  83,–  Kč/za den

 

Evidence odhlašování pobytu mimo domov

Staniční sestra nebo sestra konající službu vede evidenci v sešitě na odhlašování pobytu mimo domov a zároveň vypíše tiskopis k odhlašování pobytu „dovolenku“, případně tiskopis na odhlášení stravy.  Na základě dovolenky a tiskopisu na odhlášení stravy provede hospodářka odhlášení  stravy klienta. Tato evidence slouží pro výpočet vratek.

Kalkulace stravovací jednotky

Stravovací jednotka pro normální stravu činí 83,- Kč + 80,- Kč režie kuchyně, pro diabetickou stravu činí stravovací jednotka 88,- Kč + 80,- Kč režie kuchyně.

Hodnota potravin

Snídaně                                   24,–    Kč

Oběd                                        32,–   Kč

Svačina                                     7,–    Kč

Večeře                                    20,–    Kč                   + 5,00 Kč diabetická strava

Celkem                                   83,-   Kč                     +5,00 Kč diabetická strava

Úhrada za pobyt a stravu je dána počtem smluvených dní pobytu v našem zařízení.

Při stanovení vratky se vychází ze skutečné výše úhrady.

C     Úhrada za péči

Maximální výše úhrady za níže uvedenou péči je 130,– Kč/hod. Úhrada se počítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.

1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

– pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

– pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

– pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

– pomoc při podávání jídla a pití,

– pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

– pomoc při úkonech osobní hygieny,

– pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

– pomoc při použití WC,

3) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

– podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

– pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

4) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

5)aktivizační činnosti:

Jsou činnosti, které vyplňují volný čas klientů. Podporují jejich dosavadní koníčky a zájmy, přispívají k tomu, aby klient i nadále zvládal úkony, které pro něj doposud byly samozřejmostí.

Úhrada za skupinovou aktivizaci činí 80,– Kč/hod.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 2.  2020 a zároveň se ruší směrnice pro odhlašování stravy ze dne 1. 10. 2019.

Ve Vrchlabí dne 14.1.2020
Ing. Soňa Mašková, MBA
ředitelka