Informační leták

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
v Domově pro seniory Vrchlabí

Základní informace o zařízení

Domov pro seniory Vrchlabí je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Hlavním účelem a předmětem činnosti zařízení je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 505/2006, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Podle § 44 tohoto zákona jsou odlehčovací služby terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. V našem zařízení provozujeme odlehčovací služby pobytové, které umožní pečující osobě nezbytně nutný odpočinek, zařízení svých osobních záležitostí, čerpání dovolené či zařizování jiných potřebných záležitostí. Služba je poskytována v rozmezí 2 dnů až 3 měsíců. Adaptační doba pro klienta je 14 dní.

Domov pro seniory se nachází v centrální části města Vrchlabí. Jeho výhodná poloha umožňuje klientům jednodušší kontakt se společenským prostředím. V blízkosti domova se nacházejí obchodní střediska, autobusové i vlakové nádraží a malé restaurační zařízení. Součástí areálu domova je velká zahrada, kterou mohou klienti využívat pro svůj odpočinek. V domově připravujeme stravu ve vlastní kuchyni a provozujeme vlastní prádelnu. Služba je poskytována  v budově A, která je propojena s budovou B koridorem. Obě budovy jsou řešeny bezbariérově. Ubytovací kapacita pro odlehčovací službu jsou 3 pobytová místa.

V budově A „vila“ je jednolůžkový a dvoulůžkový pokoj s novými ošetřovatelskými lůžky a novým dřevěným nábytkem. V předsíňce pokojů je umyvadlo s teplou a studenou vodou. WC a koupelna s vanou a sprchou jsou na poschodí společné. Ke společnému posezení, k odpočinku nebo setkání s rodinnými příslušníky slouží na budově jedna společenská místnost, sezení na chodbách nebo na venkovní terase.

Veřejný závazek

Poslání

Posláním pobytové odlehčovací služby Domova pro seniory Vrchlabí je nabídnout seniorům na maximálně tři měsíce plnohodnotné zázemí nahrazující domácí prostředí, ve kterém žijí a kde nemohou zůstat z důvodu potřeby pravidelné pomoci v péči o vlastní osobu.

Cíle
Hlavní cíle
– spokojený klient se sjednanými službami
– umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek

Dílčí cíle
– vytvořit klientům důstojné a bezpečné zázemí
– podporovat klienty v soběstačnosti a samostatnosti
– podporovat klienty v udržování kontaktů se společenským prostředím, rodinou a jejich přáteli

Cílová skupina

Službu poskytujeme seniorům od 60 let, kteří potřebují z důvodu nepříznivých trvalých změn zdravotního stavu a snížené soběstačnosti celodenní pomoc při zvládání péče o vlastní osobu. O seniory je jinak pečováno rodinou nebo jinou, v místě dostupnou, službou.

Zásady

– Individuální přístup (nabízené služby jsou každému klientovi poskytovány v jiném individuálně určeném rozsahu a míře a to podle potřeb klienta).
– Důstojnost (úcta a důstojné jednání ve všech poskytovaných činnostech).
– Respekt (respektování osobnosti klienta a jeho vůle, respektování soukromí a jeho partnerských vtahů).
– Diskrétnost (informace jsou důvěrné, zaměstnanci dodržují mlčenlivost, usilují o vzájemnou důvěru).
– Odbornost pracovníků (služby poskytuje kvalifikovaný a odborně způsobilý personál, který prochází pravidelným vzděláváním a supervizemi).
– Podpora nezávislosti na službě (nezbytná míra péče, podpora do výše postižení).

Jednání se zájemcem o službu

Zařízení má stanovena základní pravidla pro jednání se zájemcem o službu.  S případným zájemcem je domluveno jednání, kterého se zúčastní sám zájemce, jeho rodinní příslušníci, případně jeho zákonný zástupce a pověření pracovníci našeho zařízení. Zájemce je seznámen se zařízením, s rozsahem poskytovaných služeb a dalšími základními informacemi, které se týkají přijetí do našeho zařízení. Pokud zájemce splňuje podmínky poskytované služby a má zájem o nabízenou službu, obdrží k vyplnění formulář „Žádost o přijetí do domova pro seniory pro poskytovanou odlehčovací službu“. Po zaslání vyplněné žádosti a vyjádření lékaře na adresu Domova pro seniory Vrchlabí k rukám vrchní sestry o jeho zdravotním stavu je provedeno se žadatelem sociální šetření. V rámci sociálního šetření probíhá zjištění míry nepříznivé situace zájemce. Odlehčovací služba poskytuje komplexní 24 hodinou péči. Na základě výsledku sociálního šetření je komisí rozhodnuto o přijetí, popřípadě zamítnutí žádosti. V případě zamítnutí je zájemci nabídnuta pomoc při řešení jeho nepříznivé sociální situace. V případě přijetí je žádost zařazena do evidence žadatelů. Pokud je uvolněná kapacita zařízení, je se žadatelem uzavřena „Smlouva o poskytnutí služby sociální péče“, ve které je stanoven průběh a rozsah poskytované sociální služby s ohledem na osobní cíle, možnosti, schopnosti a přání klienta. Smlouva je uzavřena na základě oboustranné dohody. Žádost o poskytnutí odlehčovací služby je nutno podat nejméně 1 měsíc před nástupem.

Doklady potřebné k nástupu do domova pro seniory

  • platný OP s potvrzením občanství
  • od obvodního lékaře rozpis užívaných léků
  • průkaz pojištěnce

Zdravotní péče je zajišťována obvodním lékařem klienta. Léky, které klient trvale užívá, si přinese z domova na celou dobu pobytu v odlehčovací službě. Osobní hygienické pomůcky si klient hradí z vlastních finančních prostředků, do zařízení si je přinese z domova na celou dobu svého pobytu u něm.  

Rozhodující kritéria pro přijetí

  • žadatel řeší nepříznivou situaci na nezbytně nutnou dobu. Má sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
  • sluvený termín nástupu do zařízení

Smlouva se neuzavře v těchto případech:

  • žadatel nesplňuje cílovou skupinu, pro kterou je Domov pro seniory Vrchlabí s odlehčovací službou zaregistrován
  • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
  • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí pobytové služby (akutní duševní onemocnění nebo aktuní infekční nemoc)
  • pokud žadateli byla vypovězena smlouva u téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před novou žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Poskytnutá péče je hrazena z vlastních finančních prostředků klienta. Maximální výše úhrady za poskytovanou péči je dle platného ceníku, tj. 100,– Kč/hod. Úhrada se počítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.

Ceník

Ceník služeb za pobyt a stravu platný od 1. 2. 2018:   

                                                        ubytování                           stravné             

jednolůžkový pokoj                        190– Kč/den                      147,– Kč/den

dvoulůžkový pokoj                         190,– Kč/den                     147,– Kč/den

Při poskytování diabetické stravy se denně stravné navyšuje o 4,– Kč, měsíčně o 120,–  Kč

Dárcovství

Pokud se rozhodnete podpořit náš domov jakoukoliv finanční částkou, s vděčností Váš dar přijmeme. Náš účet je u KB Vrchlabí, č. účtu 23836601/0100.

Kontakty

Ředitelka:                             Ing. Soňa Mašková, MBA   tel.:499405254, 725059869

Vrchní sestra:                      Zdenka Knapová                 tel.: 499405262, 725059908

Sociální pracovnice:           Barbora Nechanická Dis.    tel.: 499405263, 702292453

Pracovník v soc.službách: Bc.  Pavla Dytrychová         tel:   499405271, 725059897

Fax:               499405253      e-mail: dd.vrchlabi@volny.cz, www.domov-vrchlabi,cz      Adresa:

Domov pro seniory Vrchlabí, Žižkova 590, 543 01 Vrchlabí, IČ: 00194891