Veřejný závazek

Poslání

Posláním pobytové odlehčovací služby Domova pro seniory Vrchlabí je nabídnout seniorům na maximálně tři měsíce plnohodnotné zázemí nahrazující domácí prostředí, ve kterém žijí a kde nemohou zůstat z důvodu potřeby pravidelné pomoci v péči o vlastní osobu.

Hlavní cíle
– spokojený klient se sjednanými službami
– umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek

Dílčí cíle
– vytvořit pro klienty důstojné a bezpečné zázemí
– podporovat klienty v soběstačnosti a samostatnosti
– podporovat klienty v udržování kontaktů se společenským prostředím, rodinou a jejich přáteli

Cílová skupina
Službu poskytujeme seniorům od 60 let, kteří potřebují z důvodu nepříznivých trvalých změn zdravotního stavu a snížené soběstačnosti celodenní pomoc při zvládání péče o vlastní osobu. O seniory je jinak pečováno rodinou nebo jinou, v místě dostupnou, službou.

Zásady
Individuální přístup (nabízené služby jsou každému klientovi poskytovány v jiném individuálně určeném rozsahu a míře a to podle potřeb klienta).
Důstojnost (úcta a důstojné jednání ve všech poskytovaných činnostech).
Respekt (respektování osobnosti klienta a jeho vůle, respektování soukromí a jeho partnerských vztahů).
Diskrétnost (informace jsou důvěrné, zaměstnanci dodržují mlčenlivost, usilují o vzájemnou důvěru).
Odbornost pracovníků (služby poskytuje kvalifikovaný a odborně způsobilý personál, který prochází pravidelným vzděláváním a supervizemi).
Podpora nezávislosti na službě (nezbytná míra péče, podpora do výše postižení).