Vrchlabí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Základní informace o zařízení

Domov pro seniory Vrchlabí je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Hlavním účelem a předmětem činnosti zařízení je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 505/2006, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Podle § 49 tohoto zákona se v domovech pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov pro seniory poskytuje komplexní 24 hodinou péči.

Domov pro seniory se nachází v centrální části města Vrchlabí. Jeho výhodná poloha umožňuje klientům jednodušší kontakt se společenským prostředím. V blízkosti domova se nacházejí obchodní střediska, autobusové i vlakové nádraží a malé restaurační zařízení. Součástí areálu domova je velká zahrada, kterou mohou klienti využívat pro svůj odpočinek. V domově připravujeme stravu ve vlastní kuchyni a provozujeme vlastní prádelnu. Služba je poskytována ve dvou ubytovacích objektech, které jsou propojeny koridorem. Obě budovy jsou řešeny bezbariérově. Celková kapacita zařízení je 68 míst, pro sociální službu domov pro seniory (§49 zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách) je 55 pobytových míst.

V budově A „vila“ jsou k dispozici jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s celkovou kapacitou 31 míst. Všechny pokoje jsou vybaveny _MG_1031 pokoj 3 přízemí (00000003)ošetřovatelskými lůžky a dřevěným nábytkem, v předsíňkách pokojů jsou umyvadla s teplou a studenou vodou. WC a koupelny s vanou a sprchou jsou na každém poschodí společné. Ke společnému posezení, k odpočinku nebo setkání s rodinnými příslušníky slouží na budově jedna společenská místnost, eventuálně další sezení, která jsou umístěna na chodbách budovy.

Na budově B „nová budova“ jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s celkovou kapacitou 24 míst. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky a dřevěným nábytkem. Dvoulůžkové pokoje mají svoje sociální zařízení s jedním WC, umyvadlem a sprchovým koutem. Každé dva jednolůžkové pokoje mají jedno společné sociální zařízení s WC, sprchovým koutem a dvěma umyvadly. V budově je také k dispozici jedna společná koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem, WC a hydraulickou vanou. Na každém podlaží mají uživatelé k dispozici prosvětlené haly, které jim umožňují společná setkání se svými blízkými nebo odpočinek u televize. V celé budově je možnost WiFi připojení (bezdrátové připojení k internetu).

Zdravotní péči zajišťujeme prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Lékařská péče je zajišťována ústavní lékařkou nebo odbornými lékaři mimo domov.

Veřejný závazek

Poslání

Posláním domova pro seniory je nabídnout seniorům plnohodnotné zázemí nahrazující domácí prostředí, ve kterém žijí, ale kde již nemohou zůstat z důvodu potřeby pravidelné pomoci v péči o vlastní osobu.

Cíle

Hlavní cíle

 • spokojený klient se sjednanými službami
 • zajištění finančních prostředků na trvalý rozvoj domova pro seniory

Dílčí cíle

 • vytvořit pro klienty důstojné a bezpečné zázemí
 • podporovat klienty v soběstačnosti a samostatnosti
 • podporovat klienty v udržování kontaktů se společenským prostředím a jejich přáteli

Cílová skupina

Službu poskytujeme seniorům od 65 let s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, kteří potřebují z důvodu nepříznivých trvalých změn zdravotního stavu a snížené soběstačnosti celodenní pomoc při zvládání péče o vlastní osobu. Pravidelnou pomoc již nemůže zajisti rodina ani jiné, v místě dostupné služby.

Zásady

 • Individuální přístup (nabízené služby jsou každému klientovi poskytovány v jiném, individuálně určeném rozsahu a míře a to podle potřeb klienta).
 • Důstojnost (úcta a důstojné jednání ve všech poskytovaných činnostech).
 • Respekt (respektování osobnosti klienta a jeho vůle, respektování soukromí a jeho partnerských vztahů).
 • Diskrétnost (informace jsou důvěrné, zaměstnanci dodržují mlčenlivost, usilují o vzájemnou důvěru).
 • Odbornost pracovníků (služby poskytuje kvalifikovaný a odborně způsobilý personál, který prochází pravidelným vzděláváním a supervizemi).
 • Podpora nezávislosti na službě (nezbytná míra péče, podpora do výše postižení).

Jednání se zájemcem o službu 

Zařízení má stanovena základní pravidla pro jednání se zájemcem o službu.  S případným zájemcem je domluveno jednání, kterého se zúčastní sám zájemce, jeho rodinní příslušníci, případně jeho zákonný zástupce a pověření pracovníci našeho zařízení. Zájemce je seznámen se zařízením, s rozsahem poskytovaných služeb a dalšími základními informacemi, které se týkají přijetí do našeho zařízení. Pokud zájemce splňuje podmínky poskytované služby a má zájem o nabízenou službu, obdrží k vyplnění formulář „Žádost o přijetí do Domova pro seniory Vrchlabí“. Po zaslání vyplněné žádosti a vyjádření lékaře o jeho zdravotním stavu na adresu Domova pro seniory ve Vrchlabí k rukám vrchní sestry je provedeno se žadatelem sociální šetření. Na základě jeho výsledku je komisí rozhodnuto o přijetí, popřípadě zamítnutí žádosti. V případě zamítnutí je zájemci nabídnuta pomoc při řešení jeho nepříznivé sociální situace. V případě přijetí žádosti je žádost zařazena do pořadníku žadatelů. Pokud je uvolněná kapacita zařízení, je se žadatelem na základě zjišťování jeho přání a potřeb a možností poskytovatele uzavřena „Smlouva o poskytnutí služby sociální péče“, která stanoví rozsah a podmínky poskytovaných služeb. Smlouva je uzavřena na základě oboustranné dohody v den jeho nástupu do zařízení.

Doklady potřebné k nástupu do domova pro seniory

 • platný OP s potvrzením občanství a změnou stavu
 • záloha na placení léků
 • zdravotní dokumentace od obvodního lékaře, průkaz pojištěnce

Komise pro umístění žadatele o službu postupuje podle těchto kritérií

 • nepříznivá sociální situace
 • pořadí v evidenci žadatelů o umístění v domově pro seniory

Smlouva se neuzavře v těchto případech:

 • žadatel nesplňuje cílovou skupinu, pro kterou je Domov pro seniory Vrchlabí zaregistrován
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí pobytové služby (chronické duševní onemocnění nebo akutní infekční nemoc)
 • pokud žadateli byla vypovězena smlouva u téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před novou žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Dárcovství

Pokud se rozhodnete podpořit náš domov jakoukoliv finanční částkou, s vděčností Váš dar přijmeme. Náš účet je u KB Vrchlabí, č. účtu 23836601/0100.

Ceník

Ceník služeb platný od 1. 2. 2024

budova A vila

jednolůžkový pokoj

 • ubytování: 300,– Kč/den
 • stravné: 255,– Kč/den
 • celkem/měsíc: 16 650,–

dvoulůžkový pokoj

 • ubytování: 300,– Kč/den
 • stravné: 255,– Kč/den
 • celkem/měsíc: 16 650,–

třílůžkový pokoj

 • ubytování: 295,– Kč/den
 • stravné: 255,– Kč/den
 • celkem/měsíc: 16 500,–

budova B nová budova

jednolůžkový pokoj

 • ubytování: 305,– Kč/den
 • stravné: 255,– Kč/den
 • celkem/měsíc: 16 800,–

dvoulůžkový pokoj

 • ubytování: 305,– Kč/den
 • stravné: 255,– Kč/den
 • celkem/měsíc: 16 800,–

Při poskytování diabetické stravy se denně stravné navyšuje o 6,– Kč.

Kontakty

 • Ředitelka: Ing. Soňa Mašková, MBA, tel.:499 405 254, 725 059 869
 • Vrchní sestra: Zdenka Knapová, tel.: 499 405 262, 725 059 908
 • Sociální pracovnice: Mgr. Ivana Hylmarová, tel.: 499 405 2263, 702292453
 • Pracovník v soc.službách: Marie Schön, tel: 499 405 271, 725 059 897
 • Sociální pracovnice: Bc. Lenka Popelková, tel: 499405263, 702175457
 • Fax: 499 405 253
 • e-mail: dd.vrchlabi@volny.cz,
 • www.domov-vrchlabi.cz   
 • Adresa: Domov pro seniory Vrchlabí, Žižkova 590, 543 01 Vrchlabí, IČ: 00194891

Domov pro seniory Vrchlabí poskytuje od 1. 9. 2011 další dvě registrované služby:

 1. domov se zvláštním režimem
 2. odlehčovací služba

Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.domov-vrchlabi.cz