Vrchlabí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Návštěvní řád upravuje pravidla chování návštěvníků domova a práva a povinnosti zaměstnanců domova v souvislosti s návštěvami v prostorách domova.

V našem zařízení jsou návštěvy za klienty velmi vítány, jsou prostředníkem mezi klientem a zařízením a podporují přirozené sociální vazby klienta s rodinou, známými, sousedy ap.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Klienti mají právo přijímat návštěvy bez přítomnosti zaměstnanců. Zaměstnanci mohou vyrušit návštěvu v zájmu klienta – pokud si klient návštěvu nepřeje, nebo pokud on nebo jeho spolubydlící potřebují pomoc pracovníků přímé péče při provádění osobní hygieny, pomoci na toaletu, podávání stravy ap. V zájmu zachování intimity a soukromí klientů je v těchto případech personál oprávněn požádat návštěvníky o opuštění místnosti na nezbytně nutnou dobu.

Při vstupu na oddělení doporučujeme návštěvám ohlásit se u službu konajícího ošetřujícího personálu z důvodu vzájemné informovanosti o potřebách či zdravotním stavu klienta.

Návštěvníkům je zakázáno bez souhlasu klientů vstupovat na jiné pokoje, nebo bez souhlasu zaměstnanců vstupovat do provozních prostorů.

Z důvodu vedení evidence o osobních věcech klienta žádáme návštěvníky, aby oznámili ošetřujícímu personálu, že klientovi donesli nové věci (například oblečení, dekorace, obuv) nebo naopak, že jiné věci odnesli. U doneseného oblečení je třeba zajistit jeho označení, nebo o to požádat ošetřující personál.

Drobné elektrické spotřebiče je možno do domova donést pouze nezávadné a s předchozím svolením ředitelky domova.

Odnášet z domova věci, které jsou majetkem domova je zakázáno.

Rovněž není dovoleno provádět jakékoliv svévolné zásahy do zařízení domova – elektroinstalace, vrtání do zdí ap.

MÍSTA VHODNÁ PRO PŘIJÍMÁNÍ NÁVŠTĚV

Návštěvníci mohou s klientem pobývat bez omezení na jednolůžkovém pokoji, na vícelůžkovém pokoji jen pokud neruší svým chováním spolubydlícího klienta. Návštěvy mohou s klientem pobývat ve společných prostorách domova, ve společenských místnostech, na halách, ve vstupním vestibulu, v zimní zahradě, na terase, na zahradě, nebo mohou jít s klientem mimo zařízení – v tomto případě je vhodné ohlásit opuštění domova a přibližnou dobu návratu ošetřujícímu personálu ve službě z důvodu odhlášení stravy, případně uzamčení objektu.

Pro tyto případy je možno zapůjčit si invalidní vozík, chodítko ap., vždy však s vědomím ošetřujícího personálu ve směně.

Návštěvníci mohou přivést klientovi na návštěvu psa nebo kočku na pokoj, pokud to nenarušuje chod zařízení a nevadí to ostatním klientům na pokoji, zvířata se však nesmějí pohybovat volně po budově.

Návštěvy nesmějí rušit klid a pořádek v domově ani narušovat společenské aktivity ostatních klientů. Avšak účast a pomoc návštěvníků na společenských akcích v domově vítáme.

VZÁJEMNÉ NÁVŠTĚVY KLIENTŮ

Vzájemné návštěvy klientů mezi sebou na pokojích se řídí zcela přáním klienta a případných spolubydlících, s výjimkou doporučené doby nočního klidu.

OSLAVY

Plánují-li příbuzní s klientem početnější návštěvu, oslavu narozenin nebo jiných výročí, nabízíme k těmto účelům společenské prostory mimo lůžkovou část domova, vybavenou základním vybavením pro občerstvení. Vhodné je se předem domluvit s vedením domova.

DOBA NÁVŠTĚV

Doba návštěv není v našem domově omezená, pouze doporučená s ohledem na provozní podmínky (hygienu klientů, podávání stravy, odpočinek po obědě ap.) od 8 do 20 hod.

Mimo tuto dobu je třeba se dohodnout s ošetřujícím personálem domova, protože areál domova se v souladu s domácím řádem na noc zamyká.

NOČNÍ KLID

Doporučená doba nočního klidu je od 22 hod do 6 hod ranní.

OMEZENÍ NÁVŠTĚV

Ředitelka domova je oprávněna zamezit vstupu do zařízení v případě že:

 • osoba, která vstupuje do prostor domova, jeví silné známky opilosti nebo užití návykových látek
 • klient si výslovně nepřeje návštěvu určité osoby
 • osoba vstupující do domova porušuje vnitřní předpisy domova – např. kouření na zakázaných místech
 • s ohledem na zdravotní stav klientů doporučujeme omezit návštěvy v době zvýšeného výskytu respiračních chorob
 • návštěvy prodejců v zařízení povoluje pouze ředitelka domova
 • platí zákaz vstupu podomním prodejcům na pokoje klientů

PORUŠENÍ NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU

Postup zaměstnanců při vzniklém porušení návštěvního řádu:

 • pokusit se o klidnou domluvu návštěvníkovi
 • výzva k opuštění pokoje a celého zařízení
 • sepsání hlášení s podpisy svědků (pro případ řešení stížnosti na postup pracovníka)
 • hlášení předat co nejdříve nadřízenému pracovníkovi, který jej předá ředitelce domova
 • pokud návštěvník odmítá opustit zařízení, volat Policii ČR, která vyvede návštěvníka mimo domov

NÁVŠTĚVY ZAMĚSTNANCŮ

Soukromé návštěvy zaměstnanců jsou povoleny ve výjimečných případech, návštěvy povoluje pouze přímý nadřízený.

Návštěvy jsou výjimečně povoleny na vyhrazeném místě (vstupní hala).

V době noční služby jsou návštěvy zakázány.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Návštěvní řád je závazný pro všechny uživatele, pracovníky i návštěvníky Domova pro seniory Vrchlabí.
 2. Zaměstnanci jsou povinni se s řádem seznámit
 3. Sociální pracovník seznámí nastupujícího klienta s návštěvním řádem
 4. Pro potřeby veřejnosti je tento řád vyvěšen v písemné podobě na vývěskách ve vstupní hale

Návštěvní řád platí od: 1.1.2022

……………………………………………
Ing. Soňa Mašková, MBA                                                                                                             ředitelka