Vrchlabí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Domov se zvláštním režimem 

Směrnice pro stanovení výše úhrad  za  stravu a  ubytování a odhlašování pobytu seniora mimo domov

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, hradí uživatel za poskytnutí ubytování a stravy níže uvedené částky:

Ceník služeb platný od 1. 2. 2024:   

budova A vila

jednolůžkový pokoj

 • ubytování: 300,– Kč/den
 • celodenní strava: 255,– Kč/den
 • Celkem za měsíc: 16 650,- Kč

třílůžkový pokoj

 • ubytování: 295,– Kč/den
 • celodenní strava: 255,– Kč/den
 • Celkem za měsíc: 16 500,- Kč

budova B nová budova

jednolůžkový pokoj

 • ubytování: 305,– Kč/den
 • celodenní strava: 255,– Kč/den
 • Celkem za měsíc: 16 800,- Kč

Při poskytnutí diabetické stravy se denně stravné navyšuje o 6,- Kč..

Po zaplacení stravy a ubytování musí klientovi zůstat dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, alespoň 15 % z jeho příjmu. Pokud by klientovi po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstalo alespoň 15% z jeho příjmu, je povinen doložit výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady ve snížené výši a potom neprodleně oznamovat veškeré změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady. Bez prokázání výše příjmů klienta nemůže být úhrada nákladů za ubytování a stravu stanovena ve snížené výši. Při stanovení minimálního zůstatku příjmu uživatele (tj. 15% měsíčního příjmu) se zůstatek zaokrouhluje matematicky na celé koruny (tj. od 50 haléřů včetně, nahoru a do 40 haléřů, dolů)
Pokud jsou v zařízení umístění manželé, úhrada za pobyt se vypočítává každému zvlášť z jeho příjmů.

Pobyt mimo domov

V případě pobytu mimo domov pro seniory (léčení ve zdravotnickém zařízení nebo tzv. dovolená) má klient nárok na vrácení peněz (vratky) za odhlášenou stravu v plné výši hodnoty potravin. Náklady na ubytování a režijní náklady na stravu se nevrací.

Při odebírání stravy si mohou klienti vybrat z jednoho druhu hlavního jídla, u sladkých jídel (oběd) je možnost výběru ze dvou druhů. Pokud klient s touto volbou nesouhlasí, sociální pracovník nabídne možnost odebírat hlavní jídlo (oběd) od externího dodavatele, u kterého si lze vybrat z více druhů jídel (školní jídelny, restaurace). Pokud klient zvolí tuto možnost, je mu ponížena stravovací jednotka o položku oběda a způsob úhrady odebraných obědů od externího dodavatele je proveden dle dohody s klientem a s jeho opatrovníkem.

Při příjmu klienta do zařízení se mu vrací úhrada za stravu, kterou si v den nástupu neodebral (jedná se o hodnotu potravin).

Nárok na vrácení peněz za odhlášenou stravu vznikne jen při předem oznámeném pobytu staniční sestře nebo sestře konající službu.
Za předem oznámený pobyt mimo zařízení se považuje oznámení písemné, ústní nebo telefonické nejméně:

 • 48 hodin předem,
 • před víkendem a následujícím pondělím po víkendu nejpozději ve čtvrtek,
 • před vánočními, velikonočními a všemi ostatními svátky 48 hodin předem.

Při předem oznámeném pobytu mimo domov se poskytuje za každý celý kalendářní den za stravu vratka takto:

diabetická strava – hodnota potravin 122,- Kč
normální strava – hodnota potravin 122,- Kč

Při stanovení vratky se vychází ze skutečné výše úhrady podle uzavřené smlouvy a délky pobytu klienta mimo zařízení.

Pobyt mimo domov z důvodu umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem oznámený.

Evidence odhlašování pobytu mimo domov

Staniční sestra nebo sestra konající službu vede evidenci v sešitě na odhlašování pobytu mimo domov. V programu Cygnus, v evidenci přítomnosti klientů, provede záznam o odhlášce pobytu vrchní nebo staniční sestra, a na základě tohoto záznamu hospodářka odhlásí klientovi stravu. Tato evidence slouží pro výpočet vratek. Odhlášení jednotlivé stravy platí i pro klienty, kteří musí nastoupit do zdravotnického zařízení.

Kalkulace stravovací jednotky

Výše úhrady za stravu

 • Strava racionální (cena potravin): 122,– Kč
 • Strava dietní (cena potravin): 122,– Kč
 • Strava diabetická (cena potravin): 122,– Kč
 • Režijní náklady: 133,– Kč
 • Celodenní náklady na stravu racionální a dietní činí: 255,– Kč
 • Celodenní náklady na stravu diabetickou činí: 255,– Kč

Snídaně

 • Hodnota potravin: 33,– Kč
 • Režijní náklady: 43,– Kč

Oběd

 • Hodnota potravin: 48,– Kč
 • Režijní náklady: 47,– Kč

Svačina

 • Hodnota potravin: 15,– Kč

Večeře

 • Hodnota potravin: 26,– Kč
 • Režijní náklady: 43,– Kč

Celkem

 • Hodnota potravin: 122,- Kč
 • Režijní náklady: 133,– Kč

Druhá večeře

 • Hodnota potravin: 6,– Kč

Pokud přepis úhrady za ubytování a stravu převýší maximální výši úhrady danou dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, klient hradí ubytování a stravu pouze do výše stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvky na péči (dále jen PnP)

Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku.
Klient má nárok na vrácení poměrné části příspěvku na péči v případě splnění níže uvedených podmínek:

 • v případě předem oznámeného pobytu na celé kalendářní dny
 • klient má přiznaný PnP
 • v době pobytu mimo zařízení poskytuje pomoc osoba blízká nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel jiných sociálních služeb anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu

Vratka PnP se nevyplácí v případě, kdy je klient hospitalizován ve zdravotnickém zařízení.

V případě úmrtí klienta v průběhu řízení o příspěvku se domov pro seniory stává účastníkem řízení a nabývá nárok na částku splatnou do dne smrti klienta.

Pokud klient zemře poté, kdy bylo pravomocně rozhodnuto o přiznání PnP, domov pro seniory si ponechá PnP za celý kalendářní měsíc bez ohledu na datum úmrtí klienta v tomto měsíci.

Pokud se na péči o zemřelého podílelo v kalendářním měsíci více osob, nabývají nárok na částku příspěvku rovným dílem (pokud se nedohodnou na jiném rozdělení).
Pokud klient zemře a nemá zaplacenou úhradu za pobyt a stravu, vznikne tak dluh na úhradě vůči zařízení, tato pohledávka je řešena v rámci pozůstalostního řízení.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 2. 2024 a zároveň se ruší směrnice pro odhlašování stravy ze dne 1. 2. 2023.

Ve Vrchlabí dne 18. 1. 2024
Ing. Soňa Mašková, MBA
ředitelka