Vrchlabí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM v Domově pro seniory ve Vrchlabí

Čl. 1

Poslání a cíle domova

Posláním pobytové sociální služby domova se zvláštním režimem je nabídnout seniorům s demencí Alzheimerova typu plnohodnotné zázemí nahrazující domácí prostředí, ve kterém žijí, ale kde již nemohou zůstat z důvodu potřeby pravidelné pomoci v péči o vlastní osobu.
Hlavním cílem domova je spokojený klient se sjednanými službami a zajištění finančních prostředků na trvalý rozvoj domova pro seniory.
Dílčí cíle:

 • vytvořit pro klienty důstojné a bezpečné zázemí
 • podporovat klienty v soběstačnosti a samostatnosti
 • podporovat klienty v udržování kontaktů se společenským prostředím, rodinou a jejich přáteli

Čl. 2

Nástup do zařízení

 1. Při sociálním šetření je senior seznámen se základními informacemi o zařízení. Při nástupu má klient možnost své cennosti a věci, které mají pro něho zvýšený subjektivní význam uložit si do uzamykatelného nočního stolku nebo do své skříně na pokoji. Využitím těchto možností může klient předejít ke ztrátě či zničení jeho věcí.
  Pokud není již schopen z důvodu zhoršeného zdravotního stavu sám si opatřit dozor nad úschovou svých cenností (vkladní knížky, finanční hotovost), nabízíme možnost předat je do úschovy domova.
 2. Klient přichází do domova s označeným oblečením (důvodem je prevence před ztrátou věcí nebo jejich záměny – doporučujeme vyšít monogram nebo číslo na rubu oblečení). Klient si značí i oblečení, které si opatří během pobytu v domově. Pokud si klient není schopen z důvodu zhoršeného zdravotního stavu označit své oblečení sám, označí je rodina či blízcí klienta. Je-li klient již sám, oblečení označí pracovníci prádelny.
 3. Věci, které si klient do domova přinesl, zůstávají nadále jeho majetkem. Věci, které dostal do užívání, a jsou ve vlastnictví domova, zůstávají majetkem domova (viz. Nabídka poskytovaných sociálních služeb v Domově pro seniory Vrchlabí).

Čl. 3

Doklady při nástupu klienta

 1. Pokud po zaplacení úhrady za ubytování a stravu nezůstane klientovi alespoň 15% jeho příjmu, musí doložit výši svého příjmu pro účely výpočtu výše úhrady za ubytování a stravu. Sociální pracovnice na základě těchto dokladů stanoví výši úhrady za poskytované sociální služby a sepíše s klientem smlouvu. Pokud klient projeví zájem o trvalý pobyt v domově pro seniory, přihlásí se do domova sám s pomocí svého zástupce/zmocněnce nebo opatrovníka, anebo na přání klienta zajistí přihlášení sociální pracovnice.
 2. V případě, že klient předloží neplatný občanský průkaz, zajistí si s pomocí svého zástupce/zmocněnce nebo opatrovníka nový, anebo na základě předložených potřebných platných dokladů zajistí vyhotovení nového občanského průkazu sociální pracovnice.
 3. Klient se při nástupu do domova pro seniory rozhodne, zda zůstane u stávajícího ošetřujícího lékaře nebo přestoupí k našemu ústavnímu lékaři.  V případě přestupu si klient vyžádá zdravotní dokumentaci od svého obvodního lékaře. Pokud není klient z důvodu zhoršeného zdravotního stavu schopen vyžádat si zdravotní dokumentaci sám, zajistí dokumentaci vrchní sestra. Zároveň v den nástupu předloží klient průkaz pojištěnce.
 4. Po oboustranné dohodě uzavře sociální pracovnice s klientem a jeho zástupcem/zmocněncem nebo opatrovníkem
 5. nejdéle v den jeho nástupu Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče, viz smlouva.

Čl. 4

Škody

 1. Klient odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku domova, jiné organizace nebo na majetku nebo zdraví spoluobyvatel, pracovníků domova nebo jiných osob do té míry, do jaké je schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Způsobí-li škodu více klientů, odpovídají za ni podle své účasti.
 2. Vznikne-li škoda na majetku klienta, domov pro seniory je povinen vzniklou škodu nahradit.

Čl. 5

Úschova cenných a jiných věcí

 1. Pokud si klient nemůže již z důvodu zhoršeného zdravotního stavu obstarat dohled nad svými cennostmi a rozhodne se odevzdat své cennosti, vkladní knížky nebo finanční hotovost do úschovy domova, sociální pracovnice převezme cennosti na základě tiskopisu „Hromadná depozita zařazovací protokol“  a peněžní hotovost převezme na základě příjmového pokladního dokladu.
 2. Klient může ve stanovenou dobu peníze z hotovosti nebo vkladů vybírat, peníze ukládat nebo s nimi jinak disponovat. Požádá-li o to, domov mu deponované cenné věci, vkladní knížky nebo peněžní hotovost vydá. Bez vlastního podpisu klienta nemohou příbuzní s penězi ani cennostmi manipulovat. Vydání potvrdí klient na originále tiskopisu „Hmotná depozita vyřazovací protokol“ a u peněžní hotovosti na výdajovém pokladním dokladu.
 3. Jde-li o klienty s omezením svéprávnosti, o manipulaci s penězi a cennostmi rozhoduje jejich opatrovník.
 4. Klient má možnost založit si u sociální pracovnice kartu depozitní hotovosti a z této karty může podle svých potřeb vybírat.
 5. Pokud se u klienta zhorší zdravotní stav tak, že není schopen vyjádřit svou vůli, věci do úschovy převezme sociální pracovnice za účasti jednoho svědka (zaměstnanec v přímé péči), kteří příslušné doklady podepíší.
 6. V nepřítomnosti klienta nesmí ani jeho nejbližší příbuzní bez vědomí klienta a pověřených pracovníků domova provádět jakoukoliv manipulaci s jeho věcmi.

Čl. 6

Úschova osobních dokladů

 1. Na vlastní žádost může klient své osobní doklady (občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny) uschovat.
 2. Při nástupu je tato úschova klientovi nabídnuta sociálním pracovníkem, rozhodnutí klienta je zaznamenáno ve formuláři „Souhlasy a potvrzení“. Formulář je vyplněn a podepsán v den nástupu do zařízení.
 3. Občanský průkaz je uložen v uzamčeném trezoru, který se nachází na inspekčním pokoji zdravotních sester. Přístup k němu má pouze sloužící zdravotní sestra, vrchní a staniční sestra, ředitel a sociální pracovník.
 4. Klient může úschovu kdykoliv odvolat a vzít si své doklady k sobě.

Čl. 7

Stravování

 1. Strava v domově je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů. Na základě doporučení lékaře může klient odebírat i dietní stravu.
 2. Jídla se klientům podávají v jídelně, eventuálně ve společenské místnosti v budově B. Klienti se sníženou pohyblivostí dostávají jídlo na pokoj. Stravování se řídí podle aktuálního psychického stavu klientů. Stravují se v jídelně nebo na svém oddělení.

Čas podávání stravy v jídelně:

 • snídaně: 7,30 – 9,00 hod.
 • oběd: 12, 00 – 13,30 hod.
 • svačina: od 15, 00 hod.
 • večeře: 17, 30 – 19,00 hod.
 • II. večeře diabetická: 20, 00 – 21,00 hod.
 1. Odnášet nádobí a příbory z hlavní jídelny není dovoleno. Donáška jídla na pokoj je na dohodě s personálem, který klienta upozorní, že pokrm je určen k přímé spotřebě s minimální dobou skladování v lednicích, přístupných na jednotlivých poschodích. Donáška jídla na pokoj nesmí ohrozit nebo porušit práva jiných klientů.
 2. Na odděleních mají klienti k dispozici nápoje. Těm, kteří potřebují pomoc, poskytne nápoj ošetřující personál.
 3. Nepoužitelné zbytky jídel odnášejí pracovníci v přímé péči. Z důvodu  dodržování hygienických předpisů je nelze ponechávat delší dobu na pokoji, na chodbách nebo v jiných prostorách.

Čl. 8

Zdravotní a ošetřovatelská péče

 1. Domov pro seniory poskytuje klientům ošetřovatelskou péči a zajišťuje zdravotní péči. Pokud již nemůže klientovi poskytnout dostatečnou zdravotní péči, je klient na doporučení ústavní lékařkou ošetřen u odborných lékařů nebo hospitalizován v nemocnici. Ke spokojenosti klienta je zapotřebí spolupráce s rodinou. Jako doprovod k odborným lékařům doporučuje domov pro seniory člena  rodiny.
 2. Pokud má klient potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření, řekne o tom ošetřujícímu personálu, rovněž ho informuje o vlastním úrazu nebo popř. úrazu jiného klienta.  V době nemoci se doporučuje, aby klient dodržoval léčebný režim stanovený lékařem. Léky, na které je klient zvyklý, by měl užívat po dohodě a se souhlasem lékaře.

Čl. 9

Hygiena

 1. Klienti zachovávají osobní hygienu tak, aby svým chováním neobtěžovali okolí. Pokud jim v tom brání jejich zdravotní stav, osobní hygiena klienta je prováděna za asistence ošetřujícího personálu. V zařízení je možné využívat dalších externích veřejných služeb (pedikúra, kadeřník – viz. Nabídka poskytovaných sociálních služeb v Domově pro seniory Vrchlabí).
 2. Úklid nočního stolku a skříně si klient provádí sám nebo za pomoci ošetřujícího personálu nebo mu vše uklidí ošetřující personál. Vše se děje na základě domluvy sjednané v individuálním plánu klienta. Klienti by si měli za pomoci svých příbuzných nebo sociální pracovnice doplnit nákupem nedostatečné množství šatstva nebo prádla – za vlastní úhradu.
 3. Klientům je dovoleno kouřit ve vnitřních prostorách pouze v kuřárně, ve venkovním areálu domova mohou kouřit, kromě terasy, kdekoliv. Pro nedopalky slouží popelníky umístěné ve venkovním areálu domova. Kuřárna je otevřena od 6.30 hod. do 21.00 hod., v měsících duben – říjen je uzavřena. Časové omezení otevření kuřárny je učiněno z důvodu nevole klientů nekuřáků, které obtěžuje nepříjemný odér z cigaret.

Čl. 10

Doba klidu v domově

 1. Doba nočního klidu je stanovena od 22.00 hod. do 6.00 hodin.
 2. V době nočního klidu nesmí být klienti rušeni s výjimkou nutnosti podávat léky nebo jim poskytnout nutnou ošetřovatelskou nebo lékařskou péči.
 3. V době nočního klidu mohou klienti poslouchat rozhlas nebo televizi v prostorách k tomu určených (potichu), aby nerušili ostatní. Klienti, kteří mají televizi nebo radiopřijímač na pokojích, mohou k poslechu použít sluchátka nebo se musí dohodnout se spolubydlícím.

Čl. 11

Vycházky mimo areál domova pro seniory

 1. Klienti vycházejí a pobývají mimo areál domova pro seniory v doprovodu ošetřujícího personálu v případě společných aktivit s klienty nebo individuálně s rodinnými příslušníky.
 2. V zájmu ochrany zdraví klientů může ředitelka v období epidemií na základě nařízení příslušné hygienické stanice a doporučení ústavního lékaře omezit či zakázat návštěvy do domova pro seniory.

Čl. 12

Pobyt mimo domov pro seniory

 1. Pokud klient plánuje pobyt mimo domov, nahlásí požadavek minimálně 24 hodin předem, před víkendem minimálně 48 hodin předem. Klienta z pobytu písemně odhlásí sloužící pracovník v přímé péči (viz Směrnice pro stanovení výše úhrad za stravu a ubytování a odhlašování pobytu seniora mimo domov).

Čl. 13

Návštěvy

 1. Klienti mohou přijímat každý den návštěvy, pokud neplatí mimořádný zákaz návštěv dle čl. 10.
 2. Návštěvy v zimním období (od 1.října do 31.března) po 19,00 hod. a v letním období (od 1.dubna do 30.září) po 20,00 hod. musí klienti nahlásit ošetřujícímu personálu, protože se po této hodině z bezpečnostních důvodů areál uzamyká . Každý všední den je hlavní brána za Dělnické ulice uzavřena od 15 hod. do 5 hod., o víkendech je uzavřena celých 24 hod. z důvodu zajištění bezpečnosti klientů. Malá branka ze Žižkovy ulice se zamyká po výše uvedených hodinách nebo v době mimořádně vyhlášeného zákazu návštěv.
 3. Návštěvám doporučujeme hlásit se u sestry konající službu, která předá aktuální informace ohledně potřeb navštíveného klienta.
 4. Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v domově nebo narušovat léčebný a dietní režim klientů. V případě hrubého porušování soukromí ostatních klientů nebo při fyzickém či hrubém slovním napadení ošetřujícího personálu, bude návštěva vyvedena policií ze zařízení. V domově návštěvám z technických důvodů neposkytujeme ubytování ani stravu.

Čl. 14

Kulturní život v domově

 1. Klienti domova se podle svého zájmu a zdravotního stavu účastní kulturního a společenského života v domově i mimo něj.
 2. O nabídkách na různé akce informuje klienty personál zajišťující aktivity v domově. Informace jsou také vyvěšeny na nástěnkách a  informačním panelu v domově pro seniory.

Čl. 15

Zájmová a aktivizační činnost

 1. Klient se může věnovat své zájmové činnosti, pokud tato činnost nebo její rozsah nenarušují chod domova nebo neohrožují zdraví ostatních obyvatel, pracovníků domova či jiných osob a pokud konkrétní zájmovou činnost podmínky dovolují.
 2. Různé aktivizační a zájmové činnosti pro klienty zajišťuje aktivizační pracovnice.

Čl. 16

Výplata důchodů

 1. Výplata důchodu je stanovena na 15. den v měsíci. Připadne-li den výplaty na sobotu nebo neděli, vyplácí se důchod v pondělí.  Připadne-li den výplaty na svátky, je určen termín výplaty ČSSZ.
 2. V případě, že si klient zavedl u sociální pracovnice kartu drobných hotovostí, vyplácí se mu podle přání dohodnutá částka.

Čl. 17

Poštovní zásilky

 1. Poštovní zásilky včetně peněžních nebo poštovní zásilky s doručenkou si přijímají klienti sami nebo za podpory sociální pracovnice.

Čl. 18

Stížnosti

 1. Klienti mají právo na stížnosti viz. Směrnice podávání a vedení stížností klientů domova pro seniory.

Čl. 19

Závěrečná ustanovení

Klient je seznámen s domácím řádem při sociálním šetření, který provádí pověřený pracovník. Domácí řád je k dispozici na informačním panelu v hale domova se zvláštním režimem.

Tento domácí řád nabývá účinnosti dne 1. 3. 2020  a zároveň se ruší domácí řád ze dne 1. 6. 2017.

Ing. Soňa Mašková, MBA
ředitelka