Vrchlabí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Nabídka poskytovaných sociálních služeb v Domově pro seniory Vrchlabí se službou podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách – domov se zvláštním režimem

Sociální služby slouží k řešení nepříznivé sociální situace seniora. Tím rozumíme stav, kdy senior z důvodu věku, zhoršeného zdravotního stavu, fyzického, duševního či smyslového postižení, ztráty svých blízkých nebo z jiných závažných důvodů ztrácí schopnost řešit své běžné životní návyky a životní situace, ztrácí schopnost ochránit se před sociálním vyloučením. Sociální služba pomáhá při prevenci sociálního vyloučení, avšak pokud je již senior z důvodu nepříznivé sociální situace vyloučen, tzn., že se nemůže zapojit do běžného života společnosti, podporuje jeho sociální začlenění.

Domov pro seniory Vrchlabí je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Hlavním účelem a předmětem činnosti zařízení je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 505/2006, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Zařazením Domova pro seniory Vrchlabí do sítě Královéhradeckého kraje má právo na základě Pověření zřizovatele poskytovat sociální služby v rámci sítě Královéhradeckého kraje. Všechny sociální služby, které Domov pro seniory Vrchlabí poskytuje, jsou zapsané v registru Krajského úřadu v Hradci Králové a v obchodním rejstříku.

Službu poskytujeme seniorům nad 60 let s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, kteří potřebují z důvodu nepříznivých trvalých změn zdravotního stavu a snížené soběstačnosti způsobených demencí Alzheimerova typu celodenní pomoc při zvládání péče o vlastní osobu. Pravidelnou pomoc již nemůže zajistit rodina ani jiné, v místě dostupné služby.

Sociální služby poskytujeme v takové kvalitě a takovým způsobem, aby bylo vždy zajištěno dodržování základních práv a svobod klientů i zaměstnanců. Hlavními zásadami našich zaměstnanců jsou:

Individuální přístup (nabízené služby jsou každému klientovi poskytovány v jiném, individuálně určeném rozsahu a míře a to podle potřeb klienta).
Důstojnost (úcta a důstojné jednání ve všech poskytovaných činnostech).
Respekt (respektování osobnosti klienta a jeho vůle, respektování soukromí a jeho partnerských vztahů).
Diskrétnost (informace jsou důvěrné, zaměstnanci dodržují mlčenlivost, usilují o vzájemnou důvěru).
Odbornost pracovníků (služby poskytuje kvalifikovaný a odborně způsobilý personál, který prochází pravidelným vzděláváním a supervizemi).
Podpora nezávislosti na službě (nezbytná míra péče, podpora do výše postižení).

Čím je „zvláštní“ režim v domově se zvláštním režimem pro seniory s demencí Alzheimerova typu? Při péči o klienta respektujeme specifika života klientů s demencí Alzheimerova typu a tím přizpůsobujeme svůj přístup k jednotlivým klientům. Zvláštní režim zahrnuje soubor opatření, která jsou činěna za účelem ochrany a podpory osob s demencí Alzheimerova typu, vyrovnávající se s dopady takto závažné změny v jejich životě.

Přímou péči zajišťuje v našem zařízení odborně vyškolený personál na principu individuálního přístupu ke každému klientovi. Individuální plány jsou postaveny na společném plánování průběhu poskytované sociální služby s ohledem na osobní cíle, možnosti a potřebnosti klienta. Potřebnost je hlavním kritériem pro individuálně určený rozsah a míru nabízených služeb, podporujeme klienta do míry jeho postižení. Podmínkou pro využití naší služby je nepříznivá situace klienta. V rámci plánování a přehodnocování poskytované služby podporujeme součinnost klienta.

Zdravotní péče je zajišťována smluvní lékařkou a zdravotním personálem, který má osvědčení o výkonu zdravotnického povolání.

Naše služba vychází ze „Standardů kvality sociálních služeb“, které jsou měřítkem kvality poskytovaných služeb. Standardy popisují, jak má vypadat sociální služba, která podporuje zapojení uživatele do běžného života v jeho přirozeném prostředí, podporuje udržení jeho dovedností a schopností a je zajišťována bezpečně a odborně.

Velký podíl na kvalitě poskytovaných služeb má holistický přístup našich zaměstnanců ke klientovi. Vnímáme klienta jako biologicky-psychologicky-sociálně-emocionální a spirituální celek a jako k takovému také přistupujeme.

Jednání se zájemcem o službu

Zařízení má stanovena základní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby.

S případným zájemcem je domluveno jednání, kterého se zúčastní sám zájemce, jeho rodinní příslušníci, případně jeho zákonný zástupce a pověření pracovníci našeho zařízení. Se zájemcem jsou projednány jeho požadavky a očekávání, které by bylo možné realizovat prostřednictvím naší služby. Pokud zájemce splňuje pravidla poskytované služby (§50 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a cílovou skupinu našeho zařízení) a má zájem o nabízenou službu, obdrží k vyplnění formulář „Žádost pro přijetí do domova se zvláštním režimem“.

Po obdržení vyplněné žádosti a vyjádření lékaře o jeho zdravotním stavu je provedeno se žadatelem sociální šetření. V rámci sociálního šetření probíhá zjištění míry nepříznivé situace zájemce. Je zjišťováno, zda není možné využít jiné zdroje podpory jako je rodina, blízké osoby, komunita, jiné veřejné služby či terénní sociální služby s nižší mírou podpory. Domov se zvláštním režimem poskytuje komplexní 24 hodinovou péči. Na základě výsledku sociálního šetření je komisí rozhodnuto o přijetí, popřípadě zamítnutí žádosti. V případě zamítnutí je zájemci nabídnuto bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení jeho nepříznivé situace. V případě přijetí žádosti je žádost zařazena do evidence žadatelů. Pokud je uvolněná kapacita zařízení, je se žadatelem uzavřena „Smlouva o poskytnutí služby sociální péče“, ve které je stanoven průběh a rozsah poskytované sociální služby s ohledem na osobní cíle, možnosti, schopnosti a přání klienta. Smlouva je uzavřena na základě oboustranné dohody.

Rozsah základních činností, které v rámci individuálního plánování s klientem nabízíme:

  • poskytování ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutickou činnost
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Rozsah služby je sjednáván v závislosti na potřebnosti klienta (míra závislosti je daná nepříznivou situací) a kapacitních možnostech služby. Časové a množstevní limity služby uvedené u jednotlivých služeb jsou limity minimální garance a platí v případě, kdy jsou zaměstnanci kapacitně vytížení. V případě volné kapacity pracovníků za současného naplnění požadavku na potřebnost klienta (platí pravidlo, že nejpotřebnější klienti mají vždy přednost) je možné na přechodnou dobu limity individuálně rozšířit. Uvedené limity trvání úkonu jsou stanoveny jako maximální, tedy pro nejvyšší míru závislosti klienta na poskytované službě. Při poskytovaní péče vždy vítáme pomoc rodinných příslušníků.

Poskytnutá péče je u každého klienta hrazena z příspěvku na péči, který by měl odpovídat stupni závislosti na poskytnutou péči.

Poskytnutí ubytování

Domov pro seniory se nachází v centrální části města Vrchlabí. Jeho výhodná poloha umožňuje klientům jednodušší kontakt se společenským prostředím. V blízkosti domova se nacházejí obchodní střediska, autobusové i vlakové nádraží a malé restaurační zařízení. Součástí areálu domova je velká zahrada, kterou mohou klienti využívat pro svůj odpočinek. V domově připravujeme stravu ve vlastní kuchyni a provozujeme vlastní prádelnu. Služba je poskytována ve dvou ubytovacích objektech, které jsou propojeny koridorem. Obě budovy jsou řešeny bezbariérově. Ubytovací kapacita domova se zvláštním režimem je celkem 10 pobytových míst.

V budově A „vila“ je jeden jednolůžkový a jeden třílůžkový pokoj s novými ošetřovatelskými lůžky a novým dřevěným nábytkem. V předsíňkách pokojů jsou umyvadla s teplou a studenou vodou. WC a koupeny s vanou a sprchou jsou na každém poschodí společné. Pro klienty s demencí Alzheimerova typu jsou k dispozici 4 pobytová místa. Ke společnému posezení, k odpočinku nebo setkání s rodinnými příslušníky slouží na budově jedna společenská místnost, sezení na chodbách nebo na venkovní terase.

V budově B „nová budova“ jsou pro klienty s demencí Alzheimerova typu k dispozici nově rekonstruované jednolůžkové pokoje s kapacitou 6 míst. Pokoje jsou vybaveny novými ošetřovatelskými lůžky a novým dřevěným nábytkem. Každé dva jednolůžkové pokoje mají jedno společné sociální zařízení s  WC, sprchovým koutem a dvěma umyvadly. V budově je také k dispozici jedna společná koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem, WC a hydraulickou vanou. V přízemí budovy se nachází kanceláře, sklady, kuchyň a jídelna pro uživatele i zaměstnance. Na každém podlaží mají uživatelé k dispozici prosvětlené haly, které jsou přizpůsobeny pro společná posezení se svými blízkými nebo pro odpočinek u televize. K odpočinku je také využívána reminiscenční místnost vedle oddělení zvláštního režimu, vstupní hala a zimní zahrada, kterou najdete ve spojovacím koridoru. Kromě technického zázemí najdeme v budově sesternu, kuřárnu pro klienty a terapeutickou místnost pro sociálně terapeutické činnosti či volnočasové aktivity. Ochrana a bezpečnost klientů je zajištěna trvalou péčí pracovníků v přímé péči.

Klient má možnost přinést si z domova své ložní povlečení, lůžkoviny, poličky, květiny, obrazy, lampičky, televizor, radiopřijímač či jiný přehrávač nebo chladničku. Avšak revize a koncesionářské poplatky za vlastní přijímače nebo el. spotřebiče si hradí klient ze svých finančních prostředků. Po dohodě s poskytovatelem si může klient pořídit i jiný nábytek, ale jeho pořízení je omezeno velikostí daného pokoje. Pokoje jsou vybaveny nábytkem organizace, který nelze z důvodu chybějící kapacity úložných prostor nahradit vlastním nábytkem klienta. Pro chov domácích zvířat nejsou v areálu domova vyhovující podmínky ani potřebné prostory. Areál domova se v pozdních hodinách uzamyká (viz Domácí řád, čl. 12).

Součástí služby poskytnutí ubytování je dle prováděcí vyhlášky č, 505/2006 Sb. úklid pokojů a ostatních příslušenství, praní a žehlení osobního a ložního prádla a drobné opravy oděvů. Úklid pokojů probíhá od 8. hodiny ranní do 14 hodiny odpolední. Při úklidu na pokojích garantujeme denně mytí, dezinfikování podlah a vynesení odpadkového koše. Stírání prachu na pokojích garantujeme 3 x za týden. Důkladné omytí nábytku a keramických obkladů garantujeme 1 x za měsíc. 3 x do roka garantujeme mytí oken a světel. Podpora klienta při úklidu je poskytována do výše postižení klienta.

Naše zařízení má vlastní prádelnu a mandlovnu, kde pereme a žehlíme osobní a ložní prádlo klientů. Klienti mají možnost sami si odnést své osobní prádlo do prádelny. Provozní doba pro sběr a vydávání osobního prádla klientů je každý pracovní den od 13 do 14 hodin. Dobu pro vyprání a vyžehlení předaného osobního prádla garantujeme v max. délce 48 hodin (2 pracovní dny). Podpora klienta při sběru osobního prádla je odstupňována podle výše postižení. Nabídka služby ubytování zahrnuje i drobné opravy oděvů. Jako drobné opravy provádíme zkrácení oděvu, přišití knoflíků nebo drobné vysprávky oděvu. U opravy oděvů platí stejná časová garance jako u praní a žehlení osobního prádla. Platí zde také zásada podpory klienta do výše postižení. Označování oděvů si zařizuje klient sám nebo jeho rodina.

Poskytnutí stravy

V rámci vlastního stravovacího provozu zajišťujeme klientům celodenní stravu v rozsahu snídaně, oběda, večeře a odpolední svačiny. Ve stejném rozsahu zajišťujeme stravu pro klienty s diabetickou a šetřící dietou, pro diabetiky podáváme ještě druhou večeři. Strava, která je přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu klienta, se podává ve společné jídelně nebo na pokojích dle přání a zdravotního stavu klienta.

V domově je zřízena stravovací komise, jejímiž členy jsou i klienti domova. Ve své činnosti se komise zaměřuje na vhodnost a kvalitu stravy a na úroveň stravování klientů. Řeší přání a stížnosti klientů týkajících se stravování. Jednou za měsíc je stravovací komise veřejná.

Cenu za stravu tvoří náklady za potraviny a režijní náklady stravovacího provozu. Při předem odhlášeném pobytu v domově nebo hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení se klientovi vrací 100 % z hodnoty potravin (viz Směrnice pro stanovení úhrady za stravu a ubytování a odhlašování pobytu seniora mimo domov).

U pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoci při osobní hygieně je podpora poskytována vždy do výše postižení klienta. V individuálním plánu klienta je stanoven rozsah podpory klienta dle jeho potřebnosti. Podporu poskytuje 6 pracovníků v přímé péči pod vedením staniční sestry, sociálního pracovníka a vrchní sestry. Rozsah pomoci je dán provozními možnostmi zařízení s využíváním dostupných pomůcek.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Mezi běžné úkony péče o vlastní osobu je zahrnuta dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití a pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

1) Pomoc při oblékání a svlékání – při oblékání a svlékání oděvů vedeme klienta k maximální samostatnosti, podporujeme vytváření, prohlubování a upevňování základních pracovních návyků. Pomoc při oblékání a svlékání je garantována 2 x denně v max. délce 15 min./ 1 podpora. U klientů s nižší mírou závislosti je garantováno max. 10 min./ 1 podpora.

2) Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh – při manipulaci na lůžku usilujeme o maximální soběstačnost klienta. U zcela imobilního klienta ohroženého vznikem dekubitů provádíme polohování klienta. Využíváme k tomu manipulační pomůcky jako je hrazda u lůžka, přesunovací pásy, polohovací lůžka, eventuálně pomoc druhé osoby. Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání je garantováno 3x denně v max. 4 min. / 1 podpora, změna poloh je garantována 8 x denně v max. délce 3 min./ 1 podpora.

3) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík – vysazováním z lůžka na invalidní vozík nebo jiný sedací nábytek se snažíme předcházet sociálnímu vyloučení především u klientů s vysokým stupněm závislosti na péči. Avšak vysazování klientů je pro zaměstnance fyzicky náročný úkon, proto ho provádí sanitář s ošetřujícím personálem za pomoci manipulačních technik a pomůcek. V rámci volné kapacity pracovníků v přímé péči a technického vybavení domova pro seniory je vysazování z lůžka garantováno 3 x denně v max. délce trvání 5 min / 1 podpora.

4) Pomoc při podávání jídla a pití – nabízíme přípravu stravy (krájenou, mletou, mixovanou). Vysazením z lůžka či úpravou polohy lůžka, doprovodem do jídelny, barevností, druhem a tvarem jídelního porcelánu podporujeme soběstačnost klienta při stravování. Méně soběstačným pomáhají se stravou zaměstnanci v přímé péči. Respektujeme volbu klienta při způsobu stravování. Pomoc při podávání jídla a pití je garantována 4x denně, diabetikům 5x denně, v max. délce 15 min. / 1 podpora, u klientů s nižší mírou závislosti je garantováno max. 10 min. / 1 podpora.

5) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru – při chůzi ve vnitřním prostoru objektu učíme klienty, kteří potřebují částečnou pomoc našich pracovníků používat kompenzační pomůcky (chodítka, hole, invalidní vozíky). Ve venkovním prostoru objektu používají klienti k chůzi kompenzační pomůcky nebo je doprovázejí pracovníci v přímé péči. Četnost asistencí při chůzi však závisí na volné kapacitě ošetřujícího personálu. Proto vítáme pomoc rodinných příslušníků. K lepší prostorové orientaci využíváme různorodých pomůcek jako je barevné rozlišení každého poschodí, piktogramy na dveřích, viditelné označení krajních schodů na schodišti, viditelné zábradlí, maximální odstranění bariér na chodbách a pokojích.  U klientů na oddělení se zvláštním režimem je prostorová orientace pravidelně procvičována a opakována. Pomoc při prostorové orientaci je garantována 7 x denně v max. délce 3 min. / 1 podpora.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při osobní hygieně zahrnuje dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při zvládání péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.

1) Pomoc při úkonech osobní hygieny zahrnuje pomoc při ranní a večerní toaletě, při koupání nebo sprchování, výměnu ložního a osobního prádla, poskytnutí inkontinenčních pomůcek. K prohlubování a upevňování základních hygienických návyků můžeme nabídnout nové bezbariérové koupelny s WC na pokojích.

Osobní hygienické pomůcky si klient hradí z vlastních finančních prostředků.

Dle míry soběstačnosti klienta poskytujeme částečnou či úplnou podporu při zvládání základních hygienických návyků při péči o tělo. Koupání či sprchování imobilních klientů garantujeme 1x týdně v max. délce 35 min. / 1 podpora. V délce koupele je zahrnuta příprava pomůcek, odvoz do koupelny, vlastní mytí, péče o pokožku, stříhání nehtů, mytí vlasů, úklid pomůcek, provedená dezinfekce, odvoz klienta z koupelny. U klienta s nižší podporou garantujeme max. 30 min. / 1 podpora. Pomoc při ranní a večerní toaletě je garantována 2 x denně v max. délce 10 min. / 1 podpora. V časovém limitu je zahrnuta přípravu pomůcek, vlastní mytí, úprava klienta, péče o pokožku a úklid pomůcek.

2) Pomoc při zvládání péče o vlasy a nehty, holení

Péče o vlasy a nehty zahrnuje mytí a česání vlasů a stříhání nehtů na rukou a nohou. Péče je obvykle spojena s koupelí klienta. Péče o nehty na nohou a úprava vlasů je zajištěna veřejnými službami, kdy si klient hradí službu z vlastních prostředků. Pomoc při holení je garantováno 2x týdně v max. délce 10 min. / 1 podpora.

Výměna ložního prádla je garantována jednou za dva až tři týdny. Osobní prádlo je garantováno 2 x týdně v max. délce 5 min. / 1 podpora, u klientů s nižší mírou závislosti v max. délce 3 min. / 1 podpora.

3) Pomoc při použití WC

Pomoc je poskytována dle soběstačnosti klienta. Pokud jeho zdravotní stav nedovolí použít WC, jsou k dispozici na pokojích WC křesla, močové lahve nebo podložní mísy. Pomoc při použití WC je garantována 3x denně v max. délce 7 min. / 1 podpora nebo dle potřeby klienta. Doprovod na WC u klientů s nižší mírou závislosti je garantován 4xdenně v max. délce 5 min. / 1 podpora nebo dle potřeby klienta

Pomůcky pro inkontinenci hradí zdravotní pojišťovna na období 3 měsíců. Nadlimitní spotřebu inkontinentních pomůcek si hradí klient sám. Prostředky pro ošetření pokožky (pěny, krémy, oleje) si hradí klient také sám. Pomoc při výměně inkontinentních pomůcek je garantována 3 x denně v max. délce 5 min. / 1 podpora.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím vycházíme z individuálních potřeb a přání našich klientů. Plánujeme, co je pro něho důležité a jaké má možnosti a zdroje ke splnění svých cílů. Přestože podporujeme klienta v naplňování jeho osobních cílů, nejsme povinni zajistit naplnění všech jeho cílů. Vytváříme podmínky a informujeme ho tak, aby byl sám co nejvíce schopen aktivizovat své vlastní zdroje a přirozené vztahy.

Služba zprostředkování kontaktu se společenským prostředím zahrnuje dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

1) Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

V zájmu dosahování osobních cílů klientů nabízíme spolupráci s místními institucemi, s právnickými nebo fyzickými osobami. Na informačních tabulích v domově máme k dispozici aktualizovaný seznam institucí a návazných odborných služeb. Někteří poskytují své služby přímo v našem zařízení. V současné době se jedná o pedikúru, kadeřníka a duchovní podporu. Pedikúru garantujeme klientům 1x za 4 týdny, kdy pedikérka dochází za klienty na pokoje. Pokud se klienti rozhodnou využít nabídku služeb kadeřníka v zařízení, garantujeme jeho služby 1 x za měsíc / jedna podpora. Církevní podporu garantujeme 1 x týdně v max. délce 1 hod. Na bohoslužbách se podílejí čtyři církve z města Vrchlabí – Římskokatolická církev, církev Adventistů sedmého dne, církev Československá husitská a Českobratrská církev evangelická. Pomoc při docházení na bohoslužby garantujeme 1 x za měsíc v max. délce 10 min. / 1 podpora.

Nabízíme také služby psychologa, psychiatra a praktického lékaře. Psycholog dochází do našeho zařízení 1 x za 14 dní a klientům se věnuje individuálně. Praktický lékař dochází za klienty 1 x za týden nebo dle zdravotního stavu klienta. Podporu při doprovodu k odbornému lékaři poskytujeme podle domluvy s lékařem, klientem nebo s rodinou klienta. Podpora se poskytuje individuelně, závisí na zdravotním a psychickém stavu klienta, četnosti doprovodů a možnosti pomoci rodiny. Zprostředkováváme kontakt na ostatní externí odborníky a služby, které působí v našem regionu. Vytváříme podmínky pro možnost výběru dané služby s podporou naplnit individuální potřebu klienta.

Nenahrazujeme běžně dostupné veřejné služby, ale vytváříme příležitosti, aby mohl klient takové služby využívat.

2) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

V maximální míře podporujeme trvalý kontakt s rodinnými příslušníky a blízkými klientů. V domově nabízíme možnost oslav rodinných výročí. Návštěvy mohou klienti přijímat neomezeně s ohledem na spolubydlící a noční klid (viz Domácí řád). Klienti mají přístup na internet, na společenských místnostech mohou používat ústavní televize, radiopřijímače i jiné přehrávače. Na pokojích mohou používat vlastní média, mají také možnost odebírat vlastní tisk nebo získávat informace z ústavního denního tisku.

Soběstačným i méně soběstačným klientům zprostředkováváme v domově pro seniory 1 x za 2 měsíce nákupy textilu, drogérie a jiného zboží od prodejců, kteří nabízejí své zboží přímo v našem zařízení. Imobilní klienti mohou využít nabídky doprovodu našich zaměstnanců na nákupy, u kterých garantujeme pomoc 1 x za 2 měsíce v max. délce 1 hod. / 1 podpora. Pomoc při kratších výletech s klientem po okolí garantujeme 1 x za 8 týdnů v max. délce 1 hod. / 1 podpora. Celodenní výlet garantujeme klientům 1 x ročně. Spolupracujeme s dětmi z MŠ a ZŠ, s místními hudebními soubory, které pro klienty připravují různá kulturní vystoupení. Účast na těchto vystoupeních garantujeme 1 x za 3 měsíce v max. délce 1 hod. / 1 podpora. Účast na společenských akcích mimo naše zařízení garantujeme 1 x za 4 měsíce v max. délce 2 hod. / 1 podpora. Podporujeme doprovod klienta při návštěvě místních institucí komerční či veřejné služby 1 x za 4 měsíce v max. délce 1 hod. / 1 podpora. V rámci podpory sociálního začleňování klienta podporujeme klienty při kontaktu s lidmi, kteří mají společné či podobné zájmy a záliby. Rodina klienta má možnost podílet se na všech aktivitách pořádaných v domově pro seniory i mimo něj, pokud je to přání klienta. Požaduje-li klient aktivitu, kterou nejsme schopni zajistit, snažíme se v rámci možnosti pomoci, avšak náklady s tím spojené si hradí klient sám.

Sociálně terapeutické činnosti

Poskytování sociálně terapeutické činnosti vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. V našem zařízení nabízíme socioterapie ve formě ergoterapie, muzikoterapie, reminiscenční terapie, canisterapie, procházky v zahradě v areálu domova, výlety po okolí, individuální nákupy s klientem, společenské akce mimo naše zařízení. Socioterapiemi podporujeme klienty k jejich osamostatňování při vyřizování osobních záležitostí, nabízíme pomoc a podporu při výkonu manuálních činností a sebeobsluhy. Poskytujeme poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva v oblasti vzdělávání. Socioterapiemi a v našem zařízení poskytovanou psychoterapií posilujeme sociální začleňování klientů.

Ergoterapie je léčba prací. Jedná se o běžné denní aktivity, jako jsou příjem a příprava jídla, osobní hygiena, koupání, oblékání, nácvik přesunů, použití WC, obstarávání osobních záležitostí, nácvik vlastního podpisu atd. Cílem ergoterapie je zachování soběstačnosti klienta v co nejdelším časovém úseku (v běžných denních činnostech, pracovních činnostech a volnočasových aktivitách). Jejím hlavním úkolem je umožnit klientovi provádět činnosti, které považuje za důležité a potřebné pro život a přispět tak k zachování odpovídající kvality života. Pomoc při ergoterapeutických činnostech garantujeme denně v max. délce 1 hodina / 1 podpora. Nácvik sebeobslužnosti garantujeme denně v max. délce 30 min. / 1 podpora.

Muzikoterapie je léčba hudbou. Hudba ovlivňuje srdeční rytmus, dýchání, motoriku, zmírňuje bolesti, úzkost nebo strach. Zlepšuje adaptabilitu, komunikaci, umožňuje oslovení a porozumění i tam, kde jsou narušeny běžné mezilidské kontakty. K podněcování lidské aktivity, tvořivosti a představivosti pomáhá aktivní provozování hudby, kdy klient sám zpívá, hraje na hudební nástroj nebo jiné těleso. Pasivní provozování hudby spočívá nejenom v poslechu hudby, ale i v poslechu přírodních zvuků, šumů i ticha. Pomoc při aktivní muzikoterapii garantujeme 1 x za týden v max. délce 30 min. / 1 podpora. Při pasivní muzikoterapii garantujeme pomoc denně v max. délce 30 min. / 1 podpora.

Reminiscenční terapie je léčba vzpomínkou, např. poznávání starých fotografií, sledování filmů z archivů, prohlížení a četba starých novin, připomínání, opakování a záznam významných uplynulých událostí. Nejdéle zůstávají zachovány ty vědomosti, vzpomínky a návyky, které jsou fixovány v dlouhodobé paměti. Klient si s sebou k nám do domova přináší drobné předměty, fotografie, obrázky, vysvědčení, medalie apod., které byly kdysi součástí jeho života. Z nich mu je sestaven tzv. vzpomínkový kufřík a album, se kterým s pomocí reminiscenční terapie pracuje. Reminiscenční terapie pomáhá pracovníkům v sociálních službách v lepším chápání seniorů jako osobnosti, dochází k upevnění vztahu mezi seniorem a pracovníkem a k plánování služby „šité na míru“ jednotlivých seniorů. Pomoc při reminiscenci garantujeme 1 x za týden v max. délce 15 min./1 podpora.

Canisterapie je metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné klienty pomocí speciálně vedeného a cvičeného psa. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro lidi, kteří se cítí opuštěně. Může aktivovat myšlení, paměť, komunikaci i motoriku. Pomoc při aktivní canisterapii garantujeme zcela imobilním zájemcům o kontakt se psem 1x do měsíce v max. délce 12 min. / 1 podpora. Při pasivní canisterapii garantujeme pomoc zájemcům o kontakt se psem 1x do měsíce v max. délce 60 min. / 1 podpora.

Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti jsou činnosti, které vyplňují volný čas klientů. Podporují jejich dosavadní koníčky a zájmy, přispívají k tomu, aby klient i nadále zvládal úkony, které pro něj doposud byly samozřejmostí. Cílem těchto činností je umožnit klientovi rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti a zároveň udržet v co nejdelším časovém horizontu stejnou úroveň soběstačnosti, jakou klient disponoval při nástupu do zařízení. Aktivizační činnosti připravuje a s klienty realizuje 1 pracovník v sociálních službách.

Aktivizační činnosti zahrnují dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím a nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

1) Volnočasové a zájmové aktivity

V rámci volnočasových aktivit si mohou klienti sami číst vlastní nebo půjčené knihy a časopisy nebo je klientům předčítáme. Předčítání garantujeme 3 x týdně v max. délce 15 min. / 1 podpora. Mohou sledovat televizi, poslechnout si rádio, mohou provádět veškeré ruční práce, např. pletení, háčkování, tkaní, vyšívání nebo kreslení. Podporu při ručních pracích garantujeme denně v maximální délce 1 hodina / 1 podpora.

2) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

V rámci služby pomoci při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím nabízíme klientům návštěvy koncertů a divadelních představení ve Vrchlabí. Účast na společenských akcích mimo naše zařízení garantujeme 1 x za 4 měsíce v max. délce 2 hod. / 1 podpora. 1 x měsíčně otevíráme v domově kavárnu, kam si klient může jít posedět v doprovodu rodinných příslušníků nebo v doprovodu pracovníků v přímé péči. Imobilním klientům garantujeme podporu 1 x až 2 x za měsíc v max. délce 15 min. / 1 podpora. V domově pořádáme 1 x za rok pro všechny klienty sportovní hry s možností setkání a podpory svých blízkých. Soutěžní odpoledne je spojeno s  příjemným posezením s živou hudbou a občerstvením. Min. 2 x ročně se účastníme i sportovních her pro seniory v jiných zařízeních.

Jedním ze způsobů začleňování klientů mezi ostatní občany žijící v přirozeném prostředí je hraní pétanque. Pétanque hrajeme 1x týdně podle vlastních pravidel v různých disciplinách, které jsou bodovány. Při hře jsou zachovávány a upevňovány sociální vazby s příbuznými či blízkými našich klientů. Do hry se také rádi zapojují děti příbuzných společně se zaměstnanci našeho zařízení. Účast na hře pétanque garantujeme 2x do měsíce v počtu 10 her v hrací době 60 min.

S dětmi z MŠ vyrábějí  klienti různé výrobky, zpívají s nimi, hrají hry, děti pravidelně připravují vystoupení ke Dni matek, vánoční besídky, oslavují velikonoční svátky. Ve spolupráci s dětmi ze ZŠ ve Vrchlabí pořádáme v našem zařízení koncerty, promítání, divadelní představení nebo mikulášskou besídku. Účast na aktivitách s dětmi garantujeme 1 x za měsíc v max. délce 1 hod. / 1 podpora.

3) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pro nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a komunikačních schopností a dovedností využíváme metod ergoterapie, muzikoterapie, reminiscenční terapie. Časová garance odpovídá časové garanci na ergoterapii, reminiscenční terapii a muzikoterapii uvedené v sociálně terapeutických činnostech. Další činnosti jsou zaměřeny na trénování paměti jako je řešení křížovek a kvízů, slovní hrátky a slovní hry, společenské a stolní hry např. scrable, karty, člověče nezlob se, domino, pexeso, poslechové pexeso, puzzle aj. Trénování paměti probíhá skupinově pod vedením docházejícího psychologa 1 x za 2 týdny v maximální délce 1 hodiny. Individuální podporu při trénování paměti garantujeme 1 x za týden v max. délce 10 min. / 1 podpora. Společně s pracovníky klienti vyrábějí příležitostně dárkové předměty a dekorace.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

Dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. zahrnuje tato služba pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Pomoc je realizována pomocí metodických pokynů zajišťujícím našim klientům ochranu základních lidských práv, uplatňování vůle, jednání na základě vlastního rozhodnutí. Pomoc je postavena na individuálním přístupu při obstarávání osobních záležitostí (vyřizování osobní a úřední korespondence), právní pomoci, jednání na úřadech, vyřizování podnětů a stížností. Poskytujeme pomoc při písemném či telefonickém kontaktu se svými blízkými. Stížnosti mohou podávat klienti zaměstnancům zařízení, ke kterým mají důvěru, vedoucím pracovníkům zařízení, do schránek k tomu určených nebo anonymně. Stížnost je řešena ihned po oznámení, max. do jednoho týdne. Každá stížnost je zapsána v knize stížností. Na informační tabuli mají klienti k dispozici seznam institucí, u kterých mohou vznést stížnosti. Podporu při telefonickém nebo písemném kontaktu garantujeme v max. délce 6 min. / 1 podpora. Při vyřizování osobní a úřední korespondence garantujeme podporu 1 x týdně v max. délce 15 min. / 1 podpora, při jednání na úřadech 1 x týdně v max. délce 20 min. / 1 podpora.

Klientům poskytujeme pomoc při zařizování jiných osobních záležitostí, u kterých nemají podporu od svých příbuzných a blízkých. Jedná se o vyřizování nedořešených úředních záležitostí klienta před jeho příchodem do našeho zařízení, pomoc při zrušení uzavřených nevýhodných smluvních závazků, o podporu při ochraně klienta před neoprávněným úředním rozhodnutím, které se týká zbavení částečné či úplné svéprávnosti k právním úkonům a jiné záležitosti. Součástí této hlavní činnosti je bezplatné základní sociální poradenství.

Ing. Soňa Mašková, MBA ředitelka