Vrchlabí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Jednání se zájemcem o službu

Zařízení má stanovena základní pravidla pro jednání se zájemcem o službu.  S případným zájemcem je domluveno jednání, kterého se zúčastní sám zájemce, jeho rodinní příslušníci, případně jeho zákonný zástupce a pověření pracovníci našeho zařízení. Zájemce je seznámen se zařízením, s rozsahem poskytovaných služeb a dalšími základními informacemi, které se týkají přijetí do našeho zařízení. Pokud zájemce splňuje podmínky poskytované služby a má zájem o nabízenou službu, obdrží k vyplnění formulář „Žádost o přijetí do Domova se zvláštním režimem“. Po zaslání vyplněné žádosti a vyjádření lékaře o jeho zdravotním stavu na adresu Domova pro seniory Vrchlabí do rukkou vrchní sestry je provedeno se žadatelem sociální šetření. V rámci sociálního šetření probíhá zjištění míry nepříznivé situace zájemce. Domov se zvláštním režimem poskytuje komplexní 24 hodinou péči. Na základě výsledku sociálního šetření je komisí rozhodnuto o přijetí, popřípadě zamítnutí žádosti. V případě zamítnutí je zájemci nabídnuta pomoc při řešení jeho nepříznivé sociální situace. V případě přijetí žádosti je žádost zařazena do pořadníku žadatelů. Pokud je uvolněná kapacita zařízení, je se žadatelem na základě zjišťování jeho přání a potřeb a možností poskytovatele uzavřena „Smlouva o poskytnutí služby sociální péče“, která stanoví rozsah a podmínky poskytovaných služeb. Smlouva je uzavřena na základě oboustranné dohody v den jeho nástupu do zařízení.

Doklady potřebné k nástupu do domova pro seniory

 • platný OP s potvrzením občanství
 • záloha na placení léků
 • zdravotní dokumentace od obvodního lékaře
 • průkaz pojištěnce

Komise pro umístění žadatele o službu postupuje podle těchto kritérií

 • nepříznivé sociální situace
 • pořadí v evidenci žadatelů o umístění v domově pro seniory
 • trvalý pobyt na území Královéhradeckého kraje

Smlouva se neuzavře v těchto případech:

 • žadatel nesplňuje cílovou skupinu, pro kterou je Domov pro seniory Vrchlabí zaregistrován
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí pobytové služby (akutní duševní onemocnění nebo akutní infekční nemoc)
 • pokud žadateli byla vypovězena smlouva u téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před novou žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajích ze smlouvy.