Vrchlabí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Domov pro seniory Vrchlabí – Odlehčovací služba

Směrnice pro stanovení výše úhrad  za  stravu, ubytování a péči, odhlašování pobytu seniora mimo domov

Výše úhrad je zpracována dle zákona č.108/2006 Sb., § 44, o sociálních službách, v platném znění.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č. 505/2006 sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, hradí uživatel za poskytnutí ubytování stravy niže uvedené částky: 

A Ceník služeb platný od 1. 2. 2024:   

budova A vila

jednolůžkový pokoj

 • ubytování: 300,– Kč/den
 • celodenní strava: 255,– Kč/den

dvoulůžkový pokoj

 • ubytování: 300,– Kč/den
 • celodenní strava: 255,– Kč/den

Při poskytnutí diabetické stravy se denně stravné navyšuje o 6,- Kč.

B Odhlašování pobytu

V případě pobytu mimo domov pro odlehčovací službu (krátkodobý pobyt v domácí péči) má klient nárok na vrácení zaplacené úhrady za stravu (hodnota potravin). Náklady za ubytování a režijní náklady na stravu se nevrací. Vratka je poskytována pouze po dobu smluveného pobytu v zařízení.

Při odebírání stravy si může klient vybrat z jednoho druhu hlavního jídla, u sladkých jídel (oběd) je možnost výběru ze dvou druhů. Pokud klient s touto volbou nesouhlasí, sociální pracovník nabídne možnost odebírat hlavní jídlo (oběd) od externího dodavatele, u kterého si lze vybrat z více druhů jídel (školní jídelny, restaurace). Pokud klient zvolí tuto možnost, je mu ponížena stravovací jednotka o položku oběda a způsob úhrady odebraných obědů od externího dodavatele je proveden dle dohody s klientem, eventuálně s jeho opatrovníkem nebo zástupcem.

Při příjmu klienta do zařízení se mu vrací úhrada za stravu, kterou si v den nástupu neodebral. (Jedná se o hodnotu potravin).

Nárok na vrácení peněz za odhlášenou stravu vznikne jen při předem oznámeném pobytu staniční sestře nebo sestře konající službu.
Za předem oznámený pobyt mimo zařízení se považuje oznámení písemné, ústní nebo telefonické nejméně:

 • 48 hodin předem,
 • před víkendem a následujícím pondělím po víkendu nejpozději ve čtvrtek,
 • před vánočními, velikonočními a všemi ostatními svátky 48 hodin předem.

Při předem oznámeném pobytu mimo domov se poskytuje za každý celý kalendářní den za stravu vratka takto:

diabetická strava – hodnota potravin 122,—  Kč/za den

racionální strava – hodnota potravin 122,–  Kč/za den

Při stanovení vratky se vychází ze skutečné výše úhrady podle uzavřené smlouvy a délky pobytu klienta mimo zařízení.

Evidence odhlašování pobytu mimo domov

Staniční sestra nebo sestra konající službu vede evidenci v sešitě na odhlašování pobytu mimo domov. V programu Cygnus, v evidenci přítomnosti klientů, provede záznam o odhlášce pobytu vrchní nebo staniční sestra, a na základě tohoto záznamu hospodářka odhlásí klientovi stravu. Tato evidence slouží pro výpočet vratek. Odhlášení jednotlivé stravy platí i pro klienty, kteří musí nastoupit do zdravotnického zařízení.

Kalkulace stravovací jednotky

Výše úhrady za stravu

 • Strava racionální (cena potravin): 122,– Kč
 • Strava dietní (cena potravin): 122,– Kč
 • Strava diabetická (cena potravin): 122,– Kč
 • Režijní náklady: 133,– Kč
 • Celodenní náklady na stravu racionální a dietní činí: 255,– Kč
 • Celodenní náklady na stravu diabetickou činí: 255,– Kč

Snídaně

 • Hodnota potravin: 33,– Kč
 • Režijní náklady: 43,– Kč

Oběd

 • Hodnota potravin: 48,– Kč
 • Režijní náklady: 47,– Kč

Svačina

 • Hodnota potravin: 15,– Kč

Večeře

 • Hodnota potravin: 26,– Kč
 • Režijní náklady: 43,– Kč

Celkem

 • Hodnota potravin: 122,– Kč
 • Režijní náklady: 133,– Kč

Druhá večeře:

 • Hodnota potravin: 6,– Kč

Pokud předpis úhrady za ubytování a stravu převýší maximální výši úhrady danou dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, klient hradí ubytování a stravu pouze do výše stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 

C Úhrada za péči

Maximální výše úhrady za níže uvedenou péči je 135,– Kč/hod. Úhrada se počítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.

1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 • pomoc při podávání jídla a pití,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,

3) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

4) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

5) aktivizační činnosti:

Jsou činnosti, které vyplňují volný čas klientů. Podporují jejich dosavadní koníčky a zájmy, přispívají k tomu, aby klient i nadále zvládal úkony, které pro něj doposud byly samozřejmostí.

Úhrada za skupinovou aktivizaci činí 90,– Kč/hod.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 2.  2024 a zároveň se ruší směrnice pro odhlašování stravy ze dne 1. 2. 2023.

Ve Vrchlabí dne 18.1. 2024
Ing. Soňa Mašková, MBA
ředitelka