Vrchlabí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

DOMÁCÍ ŘÁD ODLEHČOVACÍ SLUŽBA v Domově pro seniory Vrchlabí

Čl. 1

Poslání a cíle domova

Posláním pobytové sociální odlehčovací služby je nabídnout seniorům na maximálně tři měsíce plnohodnotné zázemí nahrazující domácí prostředí, ve kterém žijí a kde nemohou zůstat z důvodu potřeby pravidelné pomoci v péči o vlastní osobu.
Hlavním cílem domova je spokojený klient se sjednanými službami a zajištění finančních prostředků na trvalý rozvoj domova pro seniory.
Dílčí cíle:
– vytvořit pro klienty důstojné a bezpečné zázemí
– podporovat klienty v soběstačnosti a samostatnosti
– podporovat klienty v udržování kontaktů se společenským prostředím, rodinou a jejich přáteli

Čl. 2

Nástup do zařízení

 1. Při sociálním šetření je senior seznámen se základními informacemi o zařízení. Je ubytován v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji na oddělení odlehčovací služby. Při nástupu má klient možnost své cennosti a věci, které mají pro něho zvýšený subjektivní význam uložit si do uzamykatelného nočního stolku nebo do uzamykatelné skříně na pokoji. Využitím těchto možností může klient předejít ke ztrátě či zničení jeho věcí.
  Pokud není již schopen z důvodu zhoršeného zdravotního stavu sám si opatřit dozor nad úschovou svých cenností, nabízíme možnost předat je do úschovy domova.
 2. Věci, které si klient do domova přinesl, zůstávají nadále jeho majetkem. Věci, které dostal do užívání, a jsou ve vlastnictví domova, zůstávají majetkem domova (viz. Nabídka poskytovaných sociálních služeb v Domově pro seniory Vrchlabí)

Čl. 3

Doklady při nástupu klienta

 1. Klient předloží platný občanský průkaz, kartu pojištěnce a od obvodního lékaře rozpis užívaných léků
 2. Po oboustranné dohodě uzavře sociální pracovnice s  klientem, případně i s jeho zástupcem/zmocněncem nejpozději v den jeho nástupu Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče, viz smlouva.

Čl. 4

Škody

 1. Klient odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku domova, jiné organizace nebo na majetku nebo zdraví spoluobyvatel, pracovníků domova nebo jiných osob. Způsobí-li škodu více klientů, odpovídají za ni podle své účasti.
 2. Vznikne-li škoda na majetku klienta, domov pro seniory je povinen vzniklou škodu nahradit.

Čl. 5

Úschova cenných a jiných věcí

 1. Pokud si klient nemůže z důvodu zhoršeného zdravotního stavu obstarat dohled nad svými cennostmi a rozhodne se odevzdat své cennosti nebo finanční hotovost do úschovy domova, sociální pracovnice převezme cennosti na základě tiskopisu „Hmotná depozita zařazovací protokol“ a peněžní hotovost převezme na základě příjmového pokladního dokladu.
 2. Klient může ve stanovenou dobu peníze z hotovosti vybírat. Bez vlastního podpisu klienta nemohou příbuzní s penězi ani cennostmi manipulovat. Vydání potvrdí klient na originále tiskopisu „Hmotná depozita vyřazovací protokol“  a u peněžní hotovosti na výdajovém pokladním dokladu.
 3. Jde-li o klienty s omezením svéprávnosti, o manipulaci s penězi a cennostmi rozhoduje jejich opatrovník.
 4. V nepřítomnosti klienta nesmí ani jeho nejbližší příbuzní bez vědomí klienta a pověřených pracovníků domova provádět jakoukoliv manipulaci s jeho věcmi.

Čl. 6

Úschova osobních dokladů

 1. Na vlastní žádost může klient své osobní doklady (občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny) uschovat.
 2. Při nástupu je tato úschova klientovi nabídnuta sociálním pracovníkem, rozhodnutí klienta je zaznamenáno ve formuláři „Souhlasy a potvrzení“. Formulář je vyplněn a podepsán v den nástupu do zařízení.
 3. Občanský průkaz je uložen v uzamčeném trezoru, který se nachází na inspekčním pokoji zdravotních sester. Přístup k němu má pouze sloužící zdravotní sestra, vrchní a staniční sestra, ředitel a sociální pracovník.
 4. Klient může úschovu kdykoliv odvolat a vzít si své doklady k sobě.

Čl. 7

Stravování

 1. Strava v domově je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů. Na základě doporučení lékaře může klient odebírat i dietní stravu.
 2. Jídla se klientům podávají v jídelně, klienti se sníženou pohyblivostí dostávají jídlo na pokoj.

Čas podávání stravy v jídelně:

 • snídaně: 7,30 – 9,00 hod.
 • oběd: 12, 00 – 13,30 hod.
 • svačina: od 15, 00 hod.
 • večeře: 17, 30 – 19,00 hod.
 • II. večeře diabetická  20, 00 – 21,00 hod.
 1. Odnášet nádobí a příbory z hlavní jídelny není dovoleno. Donáška jídla na pokoj je na dohodě s personálem, který klienta upozorní, že pokrm je určen k přímé spotřebě s minimální dobou skladování v lednicích, přístupných na jednotlivých poschodích. Donáška jídla na pokoj nesmí ohrozit nebo porušit práva jiných klientů.
 2. Na odděleních mají klienti k dispozici nápoje. Těm, kteří potřebují pomoc, poskytne nápoj ošetřující personál.
 3. Nepoužitelné zbytky jídel odnášejí pracovníci v přímé péči. Z důvodu  dodržování hygienických předpisů je nelze ponechávat delší dobu na pokoji, na chodbách nebo v jiných prostorách.

Čl. 8

Zdravotní a ošetřovatelská péče

 1. Domov pro seniory poskytuje klientům ošetřovatelskou péči. Pokud klient potřebuje zdravotní péči, je ošetřen v doprovodu členů rodiny u odborných lékařů nebo je hospitalizován v nemocnici.
 2. Pokud má klient potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření, řekne o tom ošetřujícímu personálu, rovněž ho informuje o vlastním úrazu nebo popř. úrazu jiného klienta.  V době nemoci se doporučuje, aby klient dodržoval léčebný režim stanovený jeho lékařem. Léky, na které je klient zvyklý, by měl užívat po dohodě a se souhlasem lékaře. . 

Čl. 9

Hygiena

 1. Klienti zachovávají osobní hygienu tak, aby svým chováním neobtěžovali okolí. Pokud jim v tom brání jejich zdravotní stav, osobní hygiena klienta je prováděna za asistence ošetřujícího personálu. V zařízení je možné využívat dalších externích veřejných služeb (pedikúra, kadeřník – viz. Nabídka poskytovaných sociálních služeb v Domově pro seniory Vrchlabí).
 2. Úklid nočního stolku a skříně si klient provádí sám nebo za pomoci ošetřujícího personálu nebo mu vše uklidí ošetřující personál. Vše se děje na základě domluvy sjednané v individuálním plánu klienta.
 3. Klientům je dovoleno kouřit ve vnitřních prostorách pouze v kuřárně, ve venkovním areálu domova mohou kouřit, kromě terasy, kdekoliv. Pro nedopalky slouží popelníky umístěné ve venkovním areálu domova. Kuřárna je otevřena od 6.30 hod. do 21.00 hod., v měsících duben – říjen je uzavřena. Časové omezení otevření kuřárny je učiněno z důvodu nevole klientů nekuřáků, které obtěžuje nepříjemný odér z cigaret.

Čl. 10

Doba klidu v domově

 1. Doba nočního klidu je stanovena od 22,00 hod. do 6.00 hod.
 2. V době nočního klidu nesmí být klienti rušeni s výjimkou nutnosti podávat léky nebo jim poskytnout nutnou ošetřovatelskou nebo lékařskou péči.
 3. V době nočního klidu mohou klienti poslouchat rozhlas nebo televizi v prostorách k tomu určených (potichu), aby nerušili ostatní. Klienti, kteří mají televizi nebo radiopřijímač na pokojích, mohou k poslechu použít sluchátka nebo se musí dohodnout se spolubydlícím.

Čl. 11

Vycházky mimo areál domova pro seniory

 1. Klienti mohou vycházet a pobývat mimo areál domova pro seniory neomezeně.  V zájmu své bezpečnosti se však klientovi doporučuje ohlásit odchod z areálu domova ošetřujícímu personálu a nahlásit přibližnou dobu návratu, zvlášť pokud klient předpokládá, že se v průběhu dne nedostaví k některému z hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře). Službu konající sestra v tomto případě dohodne s klientem způsob podání jídla.
 2. V zájmu ochrany zdraví klientů může ředitelka v období epidemií na základě nařízení příslušné hygienické stanice a doporučení ústavního lékaře omezit či zakázat návštěvy do domova pro seniory.

Čl. 12

Pobyt mimo domov pro seniory

 1. Pokud klient plánuje pobyt mimo domov, nahlásí požadavek minimálně 24 hodin předem, před víkendem minimálně 48 hodin předem. Klienta z pobytu písemně odhlásí sloužící zdravotní sestra. (viz Směrnice pro stanovení výše úhrad za stravu a ubytování a odhlašování pobytu seniora mimo domov).

Čl. 13

Návštěvy

 1. Klienti mohou přijímat každý den návštěvy, pokud neplatí mimořádný zákaz návštěv dle čl. 10.
 2. Návštěvy v zimním období (od 1.října do 31.března) po 19,00 hod. a v letním období (od 1.dubna do 30.září) po 20,00 hod. musí klienti nahlásit ošetřujícímu personálu, protože se po této hodině z bezpečnostních důvodů areál uzamyká. Každý všední den je hlavní brána z Dělnické ulice uzavřena od 15 do 5 hod., o víkendech je uzavřena celých 24 hod. z důvodu zajištění bezpečnosti klientů především z oddělení zvláštního režimu. Malá branka ze Žižkovy ulice se zamyká po výše uvedených hodinách nebo v době mimořádně vyhlášeného zákazu návštěv.
 3. Návštěvám doporučujeme hlásit se u sestry konající službu, která předá aktuální informace ohledně potřeb navštíveného klienta.
 4. Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v domově nebo narušovat léčebný a dietní režim klientů. V případě hrubého porušování soukromí ostatních klientů nebo při fyzickém či hrubém slovním napadení ošetřujícího personálu, bude návštěva vyvedena policí ze zařízení. V domově návštěvám z technických důvodů neposkytujeme ubytování ani stravu.

Čl. 14

Kulturní život v domově

 1. Klienti domova se podle svého zájmu a zdravotního stavu účastní kulturního a společenského života v domově i mimo něj.
 2. O nabídkách na různé akce informuje klienty personál zajišťující aktivity v domově. Informace jsou také vyvěšeny na nástěnkách a informačním panelu v domově pro seniory.

Čl. 15

Zájmová a aktivizační činnost

 1. Klient se může věnovat své zájmové činnosti, pokud tato činnost nebo její rozsah nenarušují chod domova nebo neohrožují zdraví ostatních obyvatel, pracovníků domova či jiných osob a pokud konkrétní zájmovou činnost podmínky dovolují.
 2. Různé aktivizační a zájmové činnosti pro klienty zajišťují aktivizační pracovnice.

Čl. 16

Poštovní zásilky

 1. Poštovní zásilky včetně peněžních, si přijímají klienti sami.
 2. V případě, že klient je zdravotně indsiponován,  přijímá zásilky sociální pracovnice domova.

Čl. 17

Stížnosti

 1. Klienti mají právo na stížnosti viz. Směrnice podávání a vedení stížností klientů domova pro seniory.

Čl. 18

Opatření proti porušování vnitřních pravidel

 1. Jestliže klient porušuje kázeň a pořádek v domově, chová se nepřístojně při svém pobytu mimo domov a odpovědným pracovníkům domova se nepodařilo sjednat nápravu, může být s klientem ukončena „Smlouva o poskytnutí sociální služby…“ dle podmínek ve smlouvě.
 2. Za závažné porušování kázně a pořádku se považuje neoprávněné a hrubé napadání ostatních klientů a personálu, fyzické napadení klientů nebo personálu apod.
 3. Při požívání alkoholických nápojů v pohostinství, které je při návratu do domova důvodem obtěžování jiných klientů, porušování jejich práv a práv pracovníků, včetně poškozování majetku, bude klient odvezen příslušníky Policie na záchytnou protialkoholní stanici. Náklady s tím spojené si klient hradí sám.

Čl. 19

Závěrečná ustanovení

Klient je seznámen s domácím řádem při sociálním šetření, který provádí pověřený pracovník. Domácí řád je k dispozici na informačním panelu v hale domova pro seniory.

Tento domácí řád nabývá účinnosti dne 1. 3. 2020, ruší se tímto ze dne 1. 6. 2017.

Ing. Soňa Mašková, MBA
ředitelka