Vrchlabí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Nabídka poskytovaných sociálních služeb v Domově pro seniory Vrchlabí se službou podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – odlehčovací služby

Sociální služba slouží k řešení nepříznivé sociální situace seniora, o kterého je pečováno v domácím prostředí. Tím rozumíme stav, kdy senior z důvodu věku, zhoršeného zdravotního stavu, fyzického, duševního či smyslového postižení nebo demence, ztrácí schopnost řešit své běžné životní návyky a životní situace, ztrácí schopnost ochránit se před sociálním vyloučením. Sociální služba pomáhá při prevenci sociálního vyloučení, avšak pokud je již senior z důvodu nepříznivé sociální situace vyloučen, tzn., že se nemůže zapojit do běžného života společnosti, podporuje jeho sociální začlenění.

Domov pro seniory Vrchlabí je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Hlavním účelem a předmětem činnosti zařízení je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 505/2006, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Zařazením Domova pro seniory Vrchlabí do sítě Královéhradeckého kraje má právo na základě Pověření zřizovatele poskytovat sociální služby v rámci sítě Královéhradeckého kraje. Všechny sociální služby, které Domov pro seniory Vrchlabí poskytuje, jsou zapsané v registru Krajského úřadu v Hradci Králové a v obchodním rejstříku.

Službu poskytujeme seniorům od 60 let, kteří potřebují z důvodu nepříznivých trvalých změn zdravotního stavu a snížené soběstačnosti celodenní pomoc při zvládání péče o vlastní osobu. O seniory je jinak pečováno rodinou nebo jinou, v místě dostupnou službou. Službu poskytujeme v rozmezí min. 3 dnů až max. 3 měsíců.

Sociální služby poskytujeme v takové kvalitě a takovým způsobem, aby bylo vždy zajištěno dodržování základních práv a svobod klientů i zaměstnanců. Hlavními zásadami našich zaměstnanců jsou:

 • Individuální přístup (nabízené služby jsou každému klientovi poskytovány v jiném, individuálně určeném rozsahu a míře a to podle potřeb klienta).
 • Důstojnost (úcta a důstojné jednání ve všech poskytovaných činnostech).
 • Respekt (respektování osobnosti klienta a jeho vůle, respektování soukromí a jeho partnerských vtahů).
 • Diskrétnost (informace jsou důvěrné, zaměstnanci dodržují mlčenlivost, usilují o vzájemnou důvěru).
 • Odbornost pracovníků (služby poskytuje kvalifikovaný a odborně způsobilý personál, která prochází pravidelným vzděláváním a supervizemi).
 • Podpora nezávislosti na službě (nezbytná míra péče, podpora do výše postižení).

Přímou péči zajišťuje v našem zařízení odborně vyškolený personál na principu individuálního přístupu ke každému klientovi. Individuální plány jsou postaveny na společném plánování průběhu poskytované sociální služby. Jejich rozsah je dán s ohledem na délku pobytu klienta v zařízení. Potřebnost je hlavním kritériem pro individuálně určený rozsah a míru nabízených služeb, podporujeme klienta do míry jeho postižení. Podmínkou pro využití naší služby je nepříznivá situace klienta a nezbytně nutný odpočinek pečující osoby. V rámci plánování a přehodnocování poskytované služby vyžadujeme součinnost klienta a jeho pečující osoby.

Zdravotní péče je zajišťována obvodním lékařem klienta. Léky, které klient trvale užívá, si přinese z domova na celou dobu pobytu.

Naše služba vychází ze „Standardů kvality sociálních služeb“, které jsou měřítkem kvality poskytovaných služeb. Standardy popisují, jak má vypadat sociální služba, která podporuje zapojení uživatele do běžného života v jeho přirozeném prostředí, podporuje jeho samostatnost a nezávislost a je zajišťována bezpečně a odborně.

Velký podíl na kvalitě poskytovaných služeb má holistický přístup našich zaměstnanců ke klientovi. Vnímáme klienta jako biologicky-psychologicky-sociálně-emocionální a spirituální celek a jako k takovému také přistupujeme.

Jednání se zájemcem o službu

Zařízení má stanovena základní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu o možnostech a podmínkách poskytování odlehčovací služby.

S případným zájemcem je domluveno jednání, kterého se zúčastní sám zájemce, jeho pečující rodinní příslušníci, případně jeho zákonný zástupce a pověření pracovníci našeho zařízení. Se zájemcem jsou projednány jeho požadavky a očekávání, které by bylo možné realizovat prostřednictvím naší služby. Pokud zájemce splňuje pravidla poskytované služby (§44 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a cílovou skupinu našeho zařízení) a má zájem o nabízenou službu, obdrží k vyplnění formulář „Žádost pro přijetí do domova pro seniory – odlehčovací služba“.

Po obdržení vyplněné žádosti a vyjádření lékaře o jeho zdravotním stavu je provedeno se žadatelem sociální šetření. Cílem sociálního šetření v rámci jednání se zájemcem o službu je získání vypovídajících informací o nepříznivé situaci žadatele, aby bylo možno posoudit vhodnost žadatele pro poskytovanou službu. Informace jsou získávány pro účely splnění podmínek pro přijetí na odlehčovací službu. V případě přijetí žádosti je žádost zařazena do evidence žadatelů.

Odlehčovací služby poskytuje komplexní 24 hodinovou péči. Pokud je uvolněná kapacita zařízení, je se žadatelem uzavřena „Smlouva o poskytnutí služby sociální péče“, ve které je stanoven průběh a rozsah poskytované sociální služby s ohledem na osobní cíle, možnosti, schopnosti a přání klienta. Smlouva je uzavřena na základě oboustranné dohody.

Rozsah základních činností, které v rámci individuálního plánování s klientem nabízíme:

 • poskytování ubytování
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutickou činnost
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Rozsah služby je sjednáván v závislosti na potřebnosti klienta (míra závislosti daná nepříznivou situací) a kapacitním možnostem služby. Časové a množstevní limity služby uvedené u jednotlivých služeb jsou limity minimální garance a platí v případě, kdy jsou zaměstnanci kapacitně vytížení. V případě volné kapacity pracovníků za současného naplnění požadavku na potřebnost klienta (platí pravidlo, že nejpotřebnější klienti mají vždy přednost) je možné na přechodnou dobu limity individuálně rozšířit. Uvedené limity trvání výkonu jsou stanoveny pro nejvyšší míru závislosti klienta na poskytované službě. Při poskytovaní péče vždy vítáme pomoc rodinných příslušníků.

Poskytnutou péči si klient hradí sám na základě stanovené sazby za hodinu dle platného ceníku.

Poskytnutí ubytování

Domov pro seniory se nachází v centrální části města Vrchlabí. Jeho výhodná poloha umožňuje klientům jednodušší kontakt se společenským prostředím. V blízkosti domova se nacházejí obchodní střediska, autobusové i vlakové nádraží a malé restaurační zařízení. Součástí areálu domova je velká zahrada, kterou mohou klienti využívat pro svůj odpočinek. V domově připravujeme stravu ve vlastní kuchyni a provozujeme vlastní prádelnu. Služba je poskytována  v budově A, která je s budovou B propojena koridorem. Obě budovy jsou řešeny bezbariérově. Ubytovací kapacita pro odlehčovací službu jsou 3 pobytová místa.

V budově A „vila“ je jednolůžkový a dvoulůžkový  pokoj s ošetřovatelskými lůžky a dřevěným nábytkem. K vybavení pokoje patří i televizor. V předsíňce pokojů je umyvadlo s teplou a studenou vodou. WC a koupelny s vanou a sprchou jsou na  poschodí společné. Ke společnému posezení, k odpočinku nebo setkání s rodinnými příslušníky slouží na budově jedna společenská místnost nebo sezení na venkovní terase.

Areál domova se v pozdních hodinách uzamyká (viz Domácí řád, čl. 12). V případě jeho uzamčení je klientovi umožněn odchod i příchod do budovy.

Součástí služby poskytnutí ubytování je dle prováděcí vyhlášky č, 505/2006 Sb. úklid pokojů a ostatních příslušenství, praní a žehlení osobního a ložního prádla a drobné opravy oděvů. Úklid pokojů probíhá od 8. hodiny ranní do 14 hodiny odpolední. Při úklidu na pokojích garantujeme denně mytí, dezinfikování podlah, toalet, umyvadel, vynesení odpadkového koše a stírání prachu na pokojích. Důkladné omytí a dezinfekce keramických obkladů garantujeme 1x za týden. Mytí nábytku včetně polstrování garantujeme 1x měsíčně. 2x do roka garantujeme mytí oken a světel. Podpora klienta při úklidu je poskytována do výše postižení klienta.

Naše zařízení má vlastní prádelnu a mandlovnu, kde pereme a žehlíme osobní a ložní prádlo klientů. Klienti mají možnost sami si odnést své osobní prádlo do prádelny nebo ho odkládají do určeného koše. Provozní doba prádelny pro sběr a vydávání osobního prádla klientů je každý pracovní den od 13 do 14 hodin. Dobu pro vyprání a vyžehlení předaného osobního prádla garantujeme v max. délce 48 hodin (2 pracovní dny). Podpora klienta při sběru osobního prádla je odstupňována podle výše postižení.

Klient využívající odlehčovací službu, má možnost si nechat prát osobní prádlo doma. Pokud se tak rozhodne, požadujeme, aby si rodina minimálně 2x týdně prádlo odnášela a doplňovala za nové.

Poskytnutí stravy

V rámci vlastního stravovacího provozu zajišťujeme klientům celodenní stravu v rozsahu snídaně, oběda, večeře a odpolední svačiny. Ve stejném rozsahu zajišťujeme stravu pro klienty s diabetickou a šetřící dietou, pro diabetiky podáváme ještě druhou večeři. Strava, která je přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu klienta, se podává ve společné jídelně nebo na pokojích dle přání a zdravotního stavu klienta.

Cenu za stravu tvoří náklady za potraviny a režijní náklady stravovacího provozu. V případě pobytu mimo domov (krátkodobý pobyt v domácí péči nebo ve zdravotnickém zařízení) má klient nárok na vrácení zaplacené úhrady za stravu (hodnota potravin). Náklady na ubytování a režijní náklady na stravu se nevrací. Vratka je poskytována pouze po dobu smluveného pobytu v zařízení  (viz Směrnice pro stanovení úhrady za stravu a ubytování a odhlašování pobytu seniora mimo domov).

U pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoci při osobní hygieně je podpora poskytována vždy do výše postižení klienta. V individuálním plánu klienta je stanoven rozsah podpory klienta dle jeho postižení. Podporu poskytují pracovníci v přímé péči pod vedením vrchní a staniční sestry. Rozsah pomoci je dán provozními možnostmi zařízení s využíváním dostupných pomůcek.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Mezi běžné úkony péče o vlastní osobu je zahrnuta dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití a pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
V nabídce služeb rozlišujeme garanci pomoci a provedení. Pomoc představuje podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, provedení představuje provedenou péči o vlastní osobu pouze pracovníky přímé péče. 

1) Pomoc při oblékání a svlékání - při oblékání a svlékání oděvů vedeme klienta k maximální samostatnosti, podporujeme vytváření, prohlubováíní a upevňování základních pracovních návyků.

 • pomoc při oblékání a svlékání je garantována minimálně 2x denně v min. délce 15 min./úkon
 • provedení-oblékání, svlékání je garantováno minimálně 2x denně v min. délce 10 min./úkon.
 • úklid osobních věcí-provedení, je garantováno minimálně 1x denně v min. délce 3 min./úkon
 • úprava lůžka-provedení, je garantováno minimálně 2x denně v min. délce 5 min./úkon

2) Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh – při manipulaci na lůžku usilujeme o maximální soběstačnost klienta. U zcela imobilního klienta ohroženého vznikem dekubitů provádíme polohování klienta. Využíváme k tomu manipulační pomůcky jako je hrazda u lůžka, přesouvací pásy, polohovací lůžka, eventuálně pomoc druhé osoby.

 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání je garantováno minimálně 3x denně v min. délce 4 min./ úkon
 • provedení změna poloh (polohování) je garantována minimálně 8x denně v min. délce  4 min./úkon

3) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík – vysazováním z lůžka na invalidní vozík nebo jiný sedací nábytek se snažíme předcházet sociálnímu vyloučení především u klientů s vysokým stupněm závislosti na péči. Avšak vysazování klientů je pro zaměstnance fyzicky náročný úkon, proto ho provádí sanitář s ošetřujícím personálem za pomoci manipulačních technik a pomůcek. V rámci volné kapacity pracovníků v přímé péči a technického vybavení domova pro seniory je

 • vysazování klienta mimo lůžko je garantováno minimálně  3x denně v min. délce 5 min./úkon
 • vysazování klienta mimo lůžko za pomoci zvedacího zařízení je garantováno minimálně 3x denně v min. délce 10 min./úkon

4) Pomoc při podávání jídla a pití – nabízíme přípravu stravy (krájenou, mixovanou a blix). Vysazením z lůžka či úpravou polohy lůžka, doprovodem do jídelny, barevností, druhem a tvarem jídelního porcelánu podporujeme soběstačnost klienta při stravování. Méně soběstačným pomáhají se stravou zaměstnanci v přímé péči. Respektujeme volbu klienta při způsobu stravování.

 • transport stravy ke klientovi na pokoj je garantován 4x denně, diabetikům            5x denně v min. délce 5 min./úkon
 • aktivní nabízení a podávání tekutin je garantováno minimálně 5x denně v min. délce 1 min./úkon
 • úprava stravy: tekutá, mletá, krájená je garantována minimálně 5x denně v min. délce 1 min/úkon
 • při hlavním jídle podávání pokrmu klientovi, vedení při jídle je garantováno 3x denně v max.délce 15 min./úkon
 • podávání hlavního jídla v jídelně je garnatováno 1x denně v min. délce 3 min./úkon
 • při svačinách podávání pokrmu klientovi, vedení při jídle je garantováno minimálně 1x denně v min. délce 5 min/úkon
 • podávání stravy prostřednictvím PEGu je garantována doba dle doporučení lékaře
 • dohled na příjem stravy je garantován minimálně 5x denně v min. délce 3 min./úkon
 • doprovod klienta do jídelny na hlavní jídla je garantován minimálně 3x denně v min. délce 10 min./úkon

5) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru – při chůzi ve vnitřním prostoru objektu učíme klienty, kteří potřebují částečnou pomoc našich pracovníků používat kompenzační pomůcky (chodítka, hole, invalidní vozíky). Ve venkovním prostoru objektu používají klienti k chůzi kompenzační pomůcky nebo je doprovázejí pracovníci v přímé péči. Četnost asistencí při chůzi však závisí na volné kapacitě ošetřujícího personálu. Proto vítáme pomoc rodinných příslušníků. K lepší prostorové orientaci využíváme různorodých pomůcek jako je barevné rozlišení každého poschodí, piktogramy na dveřích, viditelné označení krajních schodů na schodišti, viditelné zábradlí, maximální odstranění bariér na chodbách a pokojích. 

 • asistovaný doprovod po zařízení je garantován minimálně 2x denně v min. délce 10 min./úkon
 • asistovaný doprovod k lékaři -dle spotřebovaného času
 • kontrola klienta je dle celkového stavu garantována minimálně 7x za 24 hodin v min. délce 3 min./úkon
 • pomoc při prostorové orientaci u agitovaného klienta je garantováno minimálně  7x za 24 hodin v min. délce 10 min./úkon

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při osobní hygieně zahrnuje dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při zvládání péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.

1) Pomoc při úkonech osobní hygieny zahrnuje pomoc při ranní a večerní toaletě, při koupání nebo sprchování, výměnu ložního a osobního prádla, výměnu pomůcek pro inkontinenci. K prohlubování a upevňování základních hygienických návyků můžeme nabídnout společné, bezbariérové koupelny a společná WC. V předpokojích mají klienti umyvadla s teplou a studenou vodou.

Koupelny jsou vybaveny vanami, zvedací židlí, madly a jinými kompenzačními pomůckami. Osobní hygienické pomůcky si klient hradí z vlastních finančních prostředků, do zařízení si je přinese z domova na celou dobu pobytu.

Dle míry soběstačnosti klienta poskytujeme částečnou či úplnou podporu při zvládání základních hygienických návyků při péči o tělo.

 • provedení celkové koupele-sprcha nebo vana je garantována minimálně 1x týdně v min. délce 35 min./úkon. (V délce koupele je zahrnuta příprava pomůcek, odvoz do koupelny, vlastní mytí, péče o pokožku, stříhání nehtů na rukou, mytí vlasů, úklid pomůcek, provedená dezinfekce vany nebo sprchy, odvoz klienta z koupelny.)
 • provedení celkové koupele na koupacím lůžku u imobilních klientů je garantována minimálně 1x týdně v min. délce 45 min./úkon.  (V délce koupele je zahrnuta příprava pomůcek, odvoz do koupelny na sprchovém lůžku, vlastní mytí, péče o pokožku, stříhání nehtů na rukou, mytí vlasů, úklid pomůcek, provedená dezinfekce vany nebo sprchy, odvoz klienta z koupelny.)
 • provedení ranní a večerní toalety je garantováno 2x denně v min .délce 10 min,./úkon. V časovém limitu je zahrnuta příprava pomůcek, mytí a úprava klienta, péče o pokožku a úklid pomůcek.
 • pomoc při ranní a večerní toaletě je garantována 2x denně v min. délce 5 min/úkon. V časovém limitu je zahrnuta příprava pomůcek, vlastní mytí a úprava klienta, péče o pokožku a úklid pomůcek.
 • ošetření kůže promazáním je garantováno minimálně 2x denně v min. délce            5 min./úkon.
 • provedení výměny ložního prádla je garantováno minimálně jednou za dva až tři týdny v min. délce 7 min./úkon

2) Pomoc při zvládání péče o vlasy a nehty, holení

Péče o vlasy a nehty zahrnuje mytí a česání vlasů a stříhání nehtů na rukou. Péče je obvykle spojena s koupelí klienta. Péče o nehty na nohou a úprava vlasů je zajištěna veřejnými službami, kdy si klient hradí službu z vlastních prostředků. Holení klienta je provedeno pouze jeho vlastním holicím strojkem.

 • provedení holení je garantováno minimálně 2x týdně v min. délce 10 min./úkon

3) Pomoc při použití WC

Pomoc je poskytována dle soběstačnosti klienta. Pokud jeho zdravotní stav nedovolí použít společné WC, jsou k dispozici na pokojích WC křesla, močové lahve nebo podložní mísy.

 • pomoc při použití WC křesla, podkládání podložní mísy ev. močové láhve je garantována minimálně 3x denně v min. délce 7 min /úkon nebo dle potřeby klienta.
 • doprovod na WC u klientů s nižší mírou závislosti je garantován minimálně 4x denně v min. délce 3 min./úkon nebo dle potřeby klienta.
 • doprovod na WC u klientů s vyšší mírou závislosti je garantován minimálně 4x denně v min. délce 10 min./úkon nebo dle potřeby klienta.
 • pomoc při výměně inkontinentních pomůcek je garantována minimálně 3x denně v min. délce 5 min./úkon
 • péče o močový katetr je garantována minimálně 2x denně v min. délce 5 min/úkon
 • prevence opruzenin-promazání genitálií je garantována minimálně 2x denně v min. délce 3 min./úkon
 • mytí genitálií je garantováno minimálně 3x denně v min. délce 5 min./úkon
 • manipulace s WC křeslem – odnesení, umytí, přinesení je garantována minimálně 3x denně v min. délce 3 min./úkon

Pomůcky pro inkontinenci si musí klient přinést v dostatečném množství (min. 3 ks na den) na celou dobu pobytu v našem zařízení. Prostředky pro ošetření pokožky (pěny, krémy, oleje) si klient přinese také z domova.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím vycházíme z individuálních potřeb a přání našich klientů. Plánujeme, co je pro něho důležité a jaké má možnosti a zdroje ke splnění svých cílů. Přestože podporujeme klienta v naplňování jeho osobních cílů, nejsme povinni zajistit naplnění všech jeho cílů. Vytváříme podmínky a informujeme ho tak, aby byl sám co nejvíce schopen aktivizovat své vlastní zdroje a přirozené vztahy.

Služba zprostředkování kontaktu se společenským prostředím zahrnuje dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

1) Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

Klientům nabízíme spolupráci s místními institucemi, s právnickými nebo fyzickými osobami. Na informačních tabulích v domově máme k dispozici aktualizovaný seznam institucí a návazných odborných služeb. Někteří poskytují své služby přímo v našem zařízení. V současné době se jedná o pedikúru, kadeřníka a duchovní podporu..

 • pedikúru garantujeme klientům 1x za 4 týdny, kdy pedikérka dochází za klienty i na pokoje.
 • kadeřníka v zařízení garantujeme jeho služby 1x za měsíc
 • církevní podporu garantujeme 2x měsíčně v min. délce 1 hodina
 • pomoc při docházení na bohoslužbu garantujeme 2x za měsíc v min. délce 10 min./úkon

Nenahrazujeme běžně dostupné veřejné služby, ale vytváříme příležitosti, aby mohl klient takové služby využívat.

2) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

V maximální míře podporujeme trvalý kontakt s rodinnými příslušníky a blízkými klientů. V domově nabízíme možnost oslav rodinných výročí. Návštěvy mohou klienti přijímat neomezeně s ohledem na spolubydlící a noční klid (viz Domácí řád). Klienti mají přístup na internet, na společenských místnostech používat ústavní televize, radiopřijímače i jiné přehrávače. Na pokojích mohou používat vlastní média, mají také možnost získávat informace z denního tisku odebíraného ústavem. K dispozici mají také ústavní tablety, které mohou využívat i pro komunikaci s rodinou nebo interaktivní tabule pro procvičování paměti a kognitivních funkcí.

Spolupracujeme s dětmi z MŠ, ZŠ, ZUŠ a s místními hudebními soubory, které pro klienty připravují různá kulturní vystoupení. 

 • Účast na těchto vystoupeních garantaujeme minimálně 1x za 3 měsíce v min. délce 1 hod./úkon.

S dětmi z MŠ vyrábějí klienti různé výrobky, zpívají s nimi, hrají hry. Děti pravidelně připravují vystoupení ke Dni matek, vánoční besídky, oslavují velikonoční svátky. Ve spolupráci ze ZŠ ve Vrchlabí pořádáme v našem zařízení koncerty, promítání, divadelní představení nebo mikulášskou besídku.

 • účast na aktivitách s dětmi garantujeme v min. délce 1 hod./úkon

V rámci podpory sociálního začleňování klienta podporujeme klienty při kontaktu s lidmi, kteří mají společné či podobné zájmy a záliby. Rodina klienta má možnost podílet se na všech aktivitách pořádaných v domově pro seniory i mimo něj, pokud je to přání klienta. Požaduje-li klient aktivitu, kterou nejsme schopni v rámci našich služeb zajistit, snažíme se v rámci možnosti pomoci, avšak náklady s tím spojené si hradí klient sám.

Sociálně terapeutické činnosti

Poskytování sociálně terapeutické činnosti vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. V našem zařízení nabízíme socioterapie ve formě  ergoterapie, muzikoterapie, canisterapie, zooterapie, pobyt v terapeutické zahradě v areálu domova. Socioterapiemi podporujeme klienty k jejich soběstačnosti, nabízíme pomoc a podporu při výkonu manuálních činností a sebeobsluhy. Socioterapiemi v našem zařízení poskytovanou psychoterapií posilujeme sociálnlí začleňování klientů.  

Ergoterapie je léčba prací. Jedná se o běžné denní aktivity, jako jsou příjem a příprava jídla, osobní hygiena, koupání, oblékání, nácvik přesunů, použití WC, obstarávání osobních záležitostí, nácvik vlastního podpisu atd. Cílem ergoterapie je dosažení či zachování maximální samostatnosti osoby s postižením v soběstačnosti (v běžných denních činnostech, pracovních činnostech a volnočasových aktivitách). Jejím hlavním úkolem je umožnit klientovi provádět činnosti, které považuje za důležité a potřebné pro život a přispět tak k zachování odpovídající kvality života. Garance jsou uvedeny v kapitole Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu.

Muzikoterapie je léčba hudbou. Hudba ovlivňuje srdeční rytmus, dýchání, motoriku, zmírňuje bolesti, úzkost nebo strach. Zlepšuje adaptabilitu, komunikaci, umožňuje oslovení a porozumění i tam, kde jsou narušeny běžné mezilidské kontakty. K podněcování lidské aktivity, tvořivosti a představivosti pomáhá aktivní provozování hudby, kdy klient sám zpívá, hraje na hudební nástroj nebo jiné těleso. Pasivní provozování hudby spočívá nejenom v poslechu hudby, ale i v poslechu přírodních zvuků, šumů i ticha.

 • pomoc při aktivní muzikoterapii garantujeme minimálně 1x za 2 týdny v min. délce 30 min./úkon
 • pomoc při pasivní muzikoterapii garantujeme minimálně 3x týdně v min. délce 30 min./úkon

Canisterapie je metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné klienty pomocí speciálně vedeného a cvičeného psa. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro lidi, kteří se cítí opuštěně. Může aktivovat myšlení, paměť, komunikaci a motoriku

 • pomoc při individuální canisterapii garantujeme 1x do měsíce v min. délce 15min./úkon
 • pomoc při hromadné canisterapii garantujeme 1x do měsíce v min. délce 60 min/úkon

Zooterapie je terapeutická metoda, která využívá živá zvířata k léčbě lidských potíží. Zvířata mají schopnost vyvolávat v lidech silné emoce, dokážou je uklidnit i rozsemát. V našem zařízení v současné době využíváme pro terapii dvě králičí samičky. 

 • pomoc při aktivní zooterapii garantujeme zájemcům minimálně 1x týdně v min. délce 10 min/úkon

Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti jsou činnosti, které vyplňují volný čas klientů. Podporují jejich dosavadní koníčky a zájmy, přispívají k tomu, aby klient i nadále zvládal úkony, které pro něj doposud byly samozřejmostí. Cílem těchto činností je umožnit klientovi rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti a zároveň udržet v co nejdelším časovém horizontu stejnou úroveň soběstačnosti, jakou klient disponoval při nástupu do zařízení. Aktivizační činnosti připravují a s klienty realizují pracovníci v sociálních službách.

Aktivizační činnosti zahrnují dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím a nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

1) Volnočasové a zájmové aktivity

V rámci volnočasových aktivit si mohou klienti sami číst vlastní nebo půjčené knihy a časopisy, mohou sledovat televizi, poslouchat rádio, mohou provádět veškeré ruční práce. 

 • podporu při ručních prací garantujeme  minimálně 1x za 3 týdny v min. délce        30 min/úkon

Nabízíme také účast v různých zábavných sportovních disciplínách nebo hraní společenských her. Každý pracovní den je pro klienty plánovaná jiná aktivita.

 • účast na jednotlivých společenských volnočasových aktivitách garantujeme každý pracovní den v min. délce 60 min/úkon

2) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

V rámci služby pomoci při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím nabízíme klientům návštěvy koncertů a divadelních představení ve Vrchlabí. Podporujeme kontakt s lidmi, kteří mají společné či podobné zájmy a záliby.

 • účast na společenských akcích mimo naše zařízení garantujeme dle délky pobytu klienta v min. délce  2 hodiny/úkon
 • v domově provozujeme kavárnu, kam si klient může jít posedět sám nebo v doprovodu rodinných příslušníků. Pomoc při účati v kavárně garantujeme imobilním klientům v min. délce 1 hod./úkon
 • v domově pořádáme 1x za rok pro všechny klienty letní slavnost s možností setkání a podpory svých blízkých. Soutěžní odpoledne je spojeno s  příjemným posezením s živou hudbou a občerstvením. V případě pobytu klienta v našem zařízení garantujeme účast po dobu trvání slavnosti.

Jedním ze způsobů začleňování klientů mezi ostatní občany žijící v přirozeném prostředí je hraní pétanque. Pétanque hrajeme 1x týdně podle vlastních pravidel v různých disciplínách, které jsou bodovány. Při hře jsou zachovávány a upevňovány sociální vazby s příbuznými či blízkými našich klientů. Do hry se také rádi zapojují děti příbuzných společně se zaměstnanci našeho zařízení.

 • účast ve hře pétanque garantujeme 2x do měsíce v počtu 10 her v hrací době 60 min.

3) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pro nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a komunikačních schopností a dovedností využíváme metod ergoterapie, muzikoterapie, zooterapie a canysterapie. Časové garance odpovídají časovým garancím  uvedených v sociálně terapeutických činnostech. Další činnosti jsou zaměřeny na trénování paměti jako je řešení křížovek a kvízů, slovní hrátky a slovní hry, společenské a stolní hry např. srable, karty, člověče nezlob se, domino, pexeso poslechové pexeso, puzzle aj. Trénování paměti probíhá skupinově pod vedením docházejícího psychologa. Společně s pracovníky klienti vyrábějí tematické dárkové předměty a dekorace.

 • trénování paměnti ve skupině garantujeme 1x za 3 týdny v min. délce 60 min.
 • hraní společenských her garantujeme minimálně 1x týdně v délce 60 min./úkon

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. zahrnuje tato služba pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Pomoc je realizována pomocí metodických pokynů zajišťujících našim klientům ochranu základních lidských práv, uplatňování vůle, jednání na základě vlastního rozhodnutí. Pomoc je postavena na individuálním přístupu při obstarávání osobních záležitostí (vyřizování osobní a úřední korespondence), vyřizování podnětů a stížností. Poskytujeme pomoc při písemném či telefonickém kontaktu se svými blízkými. Stížnosti mohou podávat klienti zaměstnancům zařízení, ke kterým mají důvěru, vedoucím pracovníkům zařízení, do schránek k tomu určených nebo anonymně. Stížnost je řešena ihned po oznámení, max. do jednoho týdne. Každá stížnost je evidovaná v knize stížností. Na informační tabuli mají klienti k dispozici seznam institucí, u kterých mohou vznést stížnost.

 • pomoc při telefonickém nebo písemném kontaktu garantujeme v min. délce 7 min. /úkon.
 • pomoc při vyřizování osobní a úřední korespondence garantujeme minimálně  1x týdně v min. délce 10 min./úkon
 • pomoc při hospodaření s hmotnými depozity garantujeme minimálně 1x týdně v min. délce 10 min./úkon

Klientům poskytujeme po dobu pobytu pomoc při zařizování nejnutnější osobních záležitostí. Součástí hlavní činnosti je bezplatné základní sociální poradenství.

Dokument nabývá účinnosti od 1. 9. 2023

Ing. Soňa Mašková, MBA
ředitelka