Vrchlabí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Jednání se zájemcem o službu

Zařízení má stanovena základní pravidla pro jednání se zájemcem o službu.  S případným zájemcem je domluveno jednání, kterého se zúčastní sám zájemce, jeho rodinní příslušníci, případně jeho zákonný zástupce a pověření pracovníci našeho zařízení. Zájemce je seznámen se zařízením, s rozsahem poskytovaných služeb a dalšími základními informacemi, které se týkají přijetí do našeho zařízení. Pokud zájemce splňuje podmínky poskytované služby a má zájem o nabízenou službu, obdrží k vyplnění formulář „Žádost o přijetí do domova pro seniory pro poskytovanou odlehčovací službu“. Po obdržení vyplněné žádosti a vyjádření lékaře o jeho zdravotním stavu je provedeno se žadatelem sociální šetření. V rámci sociálního šetření probíhá zjištění míry nepříznivé situace zájemce. Odlehčovací služba poskytuje komplexní 24 hodinou péči. Na základě výsledku sociálního šetření je komisí rozhodnuto o přijetí, popřípadě zamítnutí žádosti. V případě zamítnutí je zájemci nabídnuta pomoc při řešení jeho nepříznivé sociální situace. V případě přijetí je žádost zařazena do evidence žadatelů. Pokud je uvolněná kapacita zařízení, je se žadatelem uzavřena „Smlouva o poskytnutí služby sociální péče“, ve které je stanoven průběh a rozsah poskytované sociální služby s ohledem na osobní cíle, možnosti, schopnosti a přání klienta. Smlouva je uzavřena na základě oboustranné dohody. Žádost o poskytnutí odlehčovací služby je nutno podat nejméně 1 měsíc před nástupem.

Doklady potřebné k nástupu do domova pro seniory

  • platný OP s potvrzením občanství
  • výpis ze zdravotní dokumentace od obvodního lékaře a rozpis užívaných léků
  • průkaz pojištěnce

Zdravotní péče je zajišťována obvodním lékařem klienta. Léky, které klient trvale užívá, si přinese z domova na celou dobu pobytu v odlehčovací službě. Osobní hygienické pomůcky si klient hradí z vlastních finančních prostředků, do zařízení si je přinese z domova na celou dobu svého pobytu u nás.  

Komise pro umístění žadatele o službu postupuje podle těchto kritérií

  • pořadí v evidenci žadatelů o umístění v odlehčovací službě
  • nepříznivé sociální situace
  • trvalý pobyt na území Královéhradeckého kraje

Smlouva se neuzavře v těchto případech:

  • žadatel nesplňuje cílovou skupinu, pro kterou je Domov pro seniory Vrchlabí s odlehčovací službou zaregistrován
  • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
  • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí pobytové služby (akutní duševní onemocnění nebo akutní infekční nemoc)
  • pokud žadateli byla vypovězena smlouva u téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před novou žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Poskytnutá péče je hrazena z vlastních finančních prostředků klienta. Maximální výše úhrady za poskytovanou péči je dle platného ceníku, tj. 135,– Kč/hod. Úhrada se počítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.