Ceník

Domov pro seniory

Směrnice pro stanovení výše úhrad  za  stravu a  ubytování a odhlašování pobytu seniora mimo domov

Ceny za ubytování a stravování byly stanoveny s ohledem na výši důchodů uživatelů.

Ceník služeb platný od 1. 2. 2020:   

                                                        ubytování                     celodenní strava             

budova A vila

jednolůžkový pokoj                       205,– Kč/den                             163,– Kč/den

Celkem za měsíc                       11040,- Kč 

dvoulůžkový pokoj                        205,– Kč/den                             163,– Kč/den

Celkem za měsíc                       11040,- Kč

tří a více lůžkový pokoj                 200,– Kč/den                              163,– Kč/den

Celkem za měsíc                       10890,- Kč

budova B nová budova

jednolůžkový pokoj                       210,– Kč/den                             163,– Kč/den

Celkem za měsíc                      11190.- Kč

dvoulůžkový pokoj                        210,– Kč/den                             163,– Kč/den

Celkem za měsíc                       11190,- Kč

Při poskytnutí diabetické stravy se denně stravné navyšuje o 5,- Kč, měsíčně je úhrada celkem navýšena o 150,- Kč.

Po zaplacení stravy a ubytování musí klientovi zůstat dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, alespoň 15 % z jeho příjmu.

Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku. Výše úhrad je zpracována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

V případě pobytu mimo domov pro seniory (léčení ve zdravotnickém zařízení nebo tzv. dovolená) má klient nárok na vrácení  peněz (vratky) za odhlášenou stravu v plné výši hodnoty potravin. Náklady na ubytování a režijní náklady na stravu se nevrací.

Nelze odhlásit jednotlivou stravu v daném dni, pokud klient neodchází na celodenní dovolenou nebo do zdravotnického zařízení a zůstává v domově. Pokud klient předem oznámí záměr neodebrat jednotlivou stravu (např. oběd) z důvodu jeho krátkodobé nepřítomnosti, dostane potravinový balíček v hodnotě neodebrané stravy (např. v hodnotě oběda). Výjimku tvoří odhlášení jednotlivých jídel na Štědrý den z důvodu krátkodobého pobytu mimo domov. V tomto případě nedostane klient potravinový balíček, ale bude mu vrácena v plné výši hodnota potravin (za ubytování a režijní náklady na stravu nebude vratka vyplacena.

Při odebírání stravy si mohou klienti vybrat z jednoho druhu hlavního jídla, u sladkých jídel je možnost výběru ze dvou druhů. Pokud klient s touto volbou nesouhlasí, sociální pracovník nabídne možnost odebírat hlavní jídlo (oběd) od externího dodavatele, u kterého si lze vybrat z více druhů jídel (školní jídelny, restaurace). Pokud klient zvolí tuto možnost, je mu ponížena stravovací jednotka o položku oběda a způsob úhrady odebraných obědů od externího dodavatele je proveden dle dohody s klientem, eventuálně s jeho opatrovníkem nebo zástupcem.

Při příjmu klienta do zařízení se mu vrací úhrada za stravu, kterou si v den nástupu neodebral. (Jedná se o hodnotu potravin.)

Nárok na vrácení peněz za odhlášenou stravu vznikne jen při předem oznámeném pobytu staniční sestře nebo sestře konající službu:

nejméně 24 hodin předem, před víkendem 48 hodin předem.

Při předem oznámeném pobytu mimo domov se poskytuje za každý celý kalendářní den za stravu  vratka takto:

diabetická strava –   hodnota potravin 88,- Kč
normální strava   –   hodnota potravin 83,- Kč

Při stanovení vratky se vychází ze skutečné výše úhrady podle uzavřené smlouvy.

Pobyt mimo domov z důvodu umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem oznámený.

Příspěvky na péči (dále jen PnP)

Klient má nárok na vrácení poměrné části příspěvku na péči  v případě splnění níže uvedených podmínek:

– v případě předem oznámeného pobytu na celé kalendářní dny
– klient má přiznaný PnP
– v době pobytu mimo zařízení poskytuje pomoc osoba blízká nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel jiných sociálních služeb anebo speciální lůžkové zdravotnického zařízení hospicového typu
Vratka PnP se nevyplácí v případě, kdy je klient hospitalizován ve zdravotnickém zařízení.

V případě úmrtí klienta v průběhu řízení o příspěvku se domov pro seniory stává účastníkem řízení a nabývá nárok na částku splatnou do dne smrti klienta.

Pokud klient zemře poté, kdy bylo pravomocně rozhodnuto o přiznání PnP, domov pro seniory si ponechá PnP za celý kalendářní měsíc bez ohledu na datum úmrtí klienta v tomto měsíci.

Pokud se na péči o zemřelého podílelo v kalendářním měsíci více osob, nabývají nárok na částku příspěvku rovným dílem (pokud se nedohodnou na jiném rozdělení).

Evidence odhlašování pobytu mimo domov

Staniční sestra nebo sestra konající službu vede evidenci v sešitě na odhlašování pobytu mimo domov a zároveň vypíše tiskopis k odhlašování pobytu „dovolenku“, případně tiskopis na odhlášení stravy.  Na základě dovolenky a tiskopisu na odhlášení stravy provede hospodářka odhlášení pobytu a stravy klienta. Tato evidence slouží pro výpočet vratek. Odhlášení jednotlivé stravy (tiskopis na odhlášení stravy) platí i pro klienty, kteří musí nastoupit do zdravotnického zařízení.

Kalkulace stravovací jednotky

Stravovací jednotka pro normální stravu činí 83,- Kč + 80,- Kč režie kuchyně, pro diabetickou stravu  činí stravovací jednotka 88,- Kč + 80,- Kč režie kuchyně.

Hodnota potravin

Snídaně                                  24,–    Kč

Oběd                                      32,–    Kč

Svačina                                     7,–    Kč

Večeře                                    20,–    Kč                   + 5,00 Kč diabetická strava

Celkem                                    83,-   Kč                    +5,00 Kč diabetická strava

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.2. 2020 a zároveň se ruší směrnice pro odhlašování stravy ze dne 1. 10. 2019.

Ve Vrchlabí dne 14. 1. 2020
Ing. Soňa Mašková, MBA
ředitelka