Veřejný závazek

Poslání

Posláním pobytové sociální služby Domova pro seniory Vrchlabí je nabídnout seniorům plnohodnotné zázemí nahrazující domácí prostředí, ve kterém žijí, ale kde již nemohou zůstat z důvodu potřeby pravidelné pomoci v péči o vlastní osobu.

Hlavní cíle
– spokojený klient se sjednanými službami
– zajištění finančních prostředků na trvalý rozvoj domova pro seniory.

Dílčí cíle
– vytvořit pro klienty důstojné a bezpečné zázemí
– podporovat klienty v soběstačnosti a samostatnosti
– podporovat klienty v udržování kontaktů se společenským prostředím, rodinou a jejich   přáteli

Cílová skupina
Službu poskytujeme seniorům od 65 let s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, kteří potřebují z důvodu nepříznivých trvalých změn zdravotního stavu a snížené soběstačnosti celodenní pomoc při zvládání péče o vlastní osobu. Pravidelnou pomoc již nemůže zajisti rodina ani jiné, v místě dostupné, služby.

Zásady
– Individuální přístup (nabízené služby jsou každému klientovi poskytovány v jiném,   individuálně určeném rozsahu a míře a to podle potřeb klienta).
Důstojnost (úcta a důstojné jednání ve všech poskytovaných činnostech).
Respekt (respektování osobnosti klienta a jeho vůle, respektování soukromí a jeho   partnerských vztahů).
Diskrétnost (informace jsou důvěrné, zaměstnanci dodržují mlčenlivost, usilují o vzájemnou důvěru).
Odbornost pracovníků (služby poskytuje kvalifikovaný a odborně způsobilý personál, který prochází pravidelným vzdělávání a supervizemi).
Podpora nezávislosti na službě(nezbytná míra péče, podpora do výše postižení).

I