Informační leták

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
v Domově pro seniory Vrchlabí

Základní informace o zařízení

Domov pro seniory Vrchlabí je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Hlavním účelem a předmětem činnosti zařízení je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 505/2006, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Podle §50 tohoto zákona se v domovech se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov se zvláštním režimem poskytuje komplexní 24 hodinovou péči.

Domov pro seniory se nachází v centrální části města Vrchlabí. Jeho výhodná poloha umožňuje klientům jednodušší kontakt se společenským prostředím. V blízkosti domova se nacházejí obchodní střediska, autobusové i vlakové nádraží a malé restaurační zařízení. Součástí areálu domova je velká zahrada, kterou mohou klienti využívat pro svůj odpočinek. V domově připravujeme stravu ve vlastní kuchyni a provozujeme vlastní prádelnu. Služba je poskytována ve dvou ubytovacích objektech, které jsou propojeny koridorem. Obě budovy jsou řešeny bezbariérově. Ubytovací kapacita domova se zvláštním režimem je celkem 10 pobytových míst.

V budově A „vila“ jsou jeden jednolůžkový a jeden třílůžkový pokoj s novými ošetřovatelskými lůžky a novým dřevěným nábytkem. V předsíňce pokojů je umyvadlo s teplou a studenou vodou. WC a koupeny s vanou a sprchou jsou na každém poschodí společné. Ke společnému posezení, k odpočinku nebo setkání s rodinnými příslušníky slouží na budově jedna společenská místnost, sezení na chodbách nebo na venkovní terase.

V budově B „nová budova“ jsou pro klienty s demencí Alzheimerova typu k dispozici nově rekonstruované jednolůžkové pokoje s kapacitou 6 míst. Pokoje jsou vybaveny novými ošetřovatelskými lůžky a novým dřevěným nábytkem. Každé dva jednolůžkové pokoje mají jedno společné sociální zařízení s  WC, sprchovým koutem a dvěma umyvadly. V budově je také k dispozici jedna společná koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem, WC a hydraulickou vanou. K společnému posezení se svými blízkými nebo k posezení u televize mají uživatelé k dispozici velkou halu.

Veřejný závazek

Poslání

Posláním pobytové sociální služby domova se zvláštním režimem je nabídnout seniorům s demencí Alzheimerova typu plnohodnotné zázemí nahrazující domácí prostředí, ve kterém žijí, ale kde již nemohou zůstat z důvodu potřeby pravidelné pomoci v péči o vlastní osobu.

Cíle

Hlavní cíle
– spokojená klient se sjednanými službami
– zajištění finančních prostředků na trvalý rozvoj domova pro seniory

Dílčí cíle
– vytvořit pro klienty důstojné a bezpečné zázemí
– podporovat klienty v soběstačnosti a samosatnosti
– podporovat klienty v udržování kontaktů se společenským prostředím, rodinou a jejich přáteli

Cílová skupina
Službu poskytujeme seniorům od 60 let s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, kteří potřebují z důvodu nepříznivých trvalých změn zdravotního stavu a snížené soběstačnosti způsobených demencí Alzheimerova typu, celodenní pomoc při zvládání péče o vlastní osobu. Pravidelnou pomoc již nemůže zajistit rodina ani jiné, v místě dostupné, služby.

Zásady
– Individuální přístup (nabízené služby jsou každému klientovi poskytovány v jiném, individuálně určeném rozsahu a míře a to podle potřeb klienta).
– Důstojnost (úcta a důstojné jednání ve všech poskytovaných činnostech).
– Respekt (respektování osobnosti klienta a jeho vůle, respektování soukromí a jeho partnerských vztahů).
– Diskrétnost (informace jsou důvěrné, zaměstnanci dodržují mlčenlivost, usilují o vzájemnou důvěru).
– Odbornost pracovníků (služby poskytuje kvalifikovaný a odborně způsobilý personál, který prochází pravidelným vzděláváním a supervizemi).
– Podpora nezávislosti na službě (nezbytná míra péče, podpora do výše postižení).

Jednání se zájemcem o službu

Zařízení má stanovena základní pravidla pro jednání se zájemcem o službu.  S případným zájemcem je domluveno jednání, kterého se zúčastní sám zájemce, jeho rodinní příslušníci, případně jeho zákonný zástupce a pověření pracovníci našeho zařízení. Zájemce je seznámen se zařízením, s rozsahem poskytovaných služeb a dalšími základními informacemi, které se týkají přijetí do našeho zařízení. Pokud zájemce splňuje podmínky poskytované služby a má zájem o nabízenou službu, obdrží k vyplnění formulář „Žádost o přijetí do Domova se zvláštním režimem“. Po zaslání vyplněné žádosti a vyjádření lékaře o jeho zdravotním stavu na dresu Domova pro seniory Vrchlabí k rukám vrchní sestry je provedeno se žadatelem sociální šetření. V rámci sociálního šetření probíhá zjištění míry nepříznivé situace zájemce. Domov se zvláštním režimem poskytuje komplexní 24 hodinou péči. Na základě výsledku sociálního šetření je komisí rozhodnuto o přijetí, popřípadě zamítnutí žádosti. V případě zamítnutí je zájemci nabídnuta pomoc při řešení jeho nepříznivé sociální situace. V případě přijetí žádosti je žádost zařazena do pořadníku žadatelů. Pokud je uvolněná kapacita zařízení, je se žadatelem na základě zjišťování jeho přání a potřeb a možností poskytovatele uzavřena „Smlouva o poskytnutí služby sociální péče“, která stanoví rozsah a podmínky poskytovaných služeb. Smlouva je uzavřena na základě oboustranné dohody v den jeho nástupu do zařízení.

Doklady potřebné k nástupu do domova pro seniory

  • platný OP s potvrzením občanství
  • záloha na placení léků
  • zdravotní dokumentace od obvodního lékaře
  • průkaz pojištěnce

Komise pro umístění žadatele o službu postupuje podle těchto kritérií

  • nepříznivé sociální situace
  • pořadí v evidenci žadatelů o umístění v domově pro seniory

Smlouva se neuzavře v těchto případech:

  • žadatel nesplňuje cílovou skupinu, pro kterou je Domov pro seniory Vrchlabí zaregistrován
  • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
  • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí pobytové služby (akutní duševní onemocnění nebo akutní infekční nemoc)
  • pokud žadateli byla vypovězena smlouva u téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před novou žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 Dárcovství

Pokud se rozhodnete podpořit náš domov jakoukoliv finanční částkou, s vděčností Váš dar přijmeme. Náš účet je u KB Vrchlabí, č. účtu 23836601/0100.

Ceník

Ceník služeb platný od 1. 4. 2022:   

                                         ubytování                   stravné              celkem/zaměsíc

budova A vila

jednolůžkový pokoj                   275,– Kč/den         235,– Kč/den          15300,– Kč

třílůžkový pokoj                         270,– Kč/den         235,– Kč/den           15150,– Kč

budova B nová budova

jednolůžkový pokoj                  280,– Kč/den           235,– Kč/den        15450,– Kč

Při poskytování diabetické stravy se denně stravné navyšuje o 6,– Kč.

Kontakty

Ředitelka:                             Ing. Soňa Mašková, MBA  tel.:499405254, 725059869

Vrchní sestra:                      Zdenka Knapová                tel.: 499405262 ,725059908

Sociální pracovnice:          Ing. Eva Matura Štěpničková,DiS. tel.: 499405263, 702292453
Sociální pracovnice:          Mgr. Ivana Hylmarová           tel.: 499405263

Pracovník v soc.službách:         Marie Schön                 tel. 499405271, 725059897

Fax:               499405253      e-mail: dd.vrchlabi@volny.cz, www.domov-vrchlabí.cz     Adresa:

Domov pro seniory Vrchlabí, Žižkova 590, 543 01 Vrchlabí, IČ: 00194891